Viết một đoạn văn nói về hoạt động du lịch hay thám hiểm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Viết một đoạn văn nói về hoạt động du lịch của em cùng gia đình cho các em học sinh tham khảo củng cố vốn từ chủ đề Du lịch - Thám hiểm.
Luyện từ và câu lớp 4 Xem thêm