Write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
TOP 4 Đoạn văn tiếng Anh viết về thuận lợi và bất lợi của sử dụng Robot thông minh lớp 12 giúp các em học sinh luyện tập kỹ năng viết tiếng Anh về chủ đề Robot trong tiếng Anh.
Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm