Ý nghĩa tên các chức vụ bằng tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nằm trong bộ tài liệu học từ vựng tiếng Anh hàng ngày, tài liệu tổng hợp từ vựng tiếng Anh gồm một số chức vụ chức danh thông dụng trong công ty, tên tiếng Anh các loại hình công ty, tên tiếng Anh các phòng ban, cơ sở, một số hoạt động liên quan đến công ty, ...
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm