Excel - Hàm COUNTA, Hàm đếm ô chứa dữ liệu

Excel - Hàm COUNTA, Hàm đếm ô chứa dữ liệu

Hàm COUNTA trong Excel là hàm cho phép bạn đếm những ô có dữ liệu trong một phạm vi nào đấy. Bạn có thể sử dụng hàm này một cách linh hoạt và đơn giản nhất khi đếm một mảng dữ liệu nói chung.

Excel - Hàm Count, hàm đếm Count

Excel - Hàm COUNTBLANK, Hàm đếm các ô rỗng

Hàm SUMPRODUCT, Hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng

Excel - Hàm PRODUCT, hàm tính tích

Excel - Hàm SUM, hàm tính tổng

Chức năng của hàm COUNT là đếm những ô có chứa dữ liệu dạng số, hàm COUNTA trong Microsoft Excel dùng để đếm các ô không rỗng trong một vùng nhất định. Bài viết sau sẽ giới thiệu về cú pháp cũng như cách dùng của hàm COUNTA.

DÙNG HÀM COUNTA TRONG EXCEL

Cú Pháp: COUNTA (Value1, [value2], [value3],...)

Trong Đó: Value1 là đối số bắt buộc, là vùng dữ liệu cần đếm. Value2 và Value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [], không bắt buộc có.

VÍ DỤ MINH HỌA

Đếm số ô không rỗng trong bảng dữ liệu sau:

Hàm COUNTA, Hàm đếm ô chứa dữ liệu

Ta sử dụng công thức tại ô D9 như sau: =COUNTA(A2:D8)

Kết quả:

Hàm COUNTA, Hàm đếm ô chứa dữ liệu

Như vậy là ở ô C8 sẽ nhận giá trị kết quả là 26, có nghĩa là số ô chứa dữ liệu trong mảng mà hàm COUNTA quét qua là 26 ô.

Sử dụng hàm COUNTA trong Excel thật đơn giản phải không nào? Bạn có thể dùng hàm này để đếm các ô chứa dữ liệu trong bảng tính, hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng của hàm này bạn dễ dàng vận dụng và thao tác trên bảng tính Excel. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo bài viết COUNTIF-hàm đếm có điều điện trong Excel.

Đánh giá bài viết
1 876
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm