Giáo án buổi chiều lớp 1 cả năm

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Giáo án buổi chiều lớp 1 cả năm
TuÇn 1 Thø ba ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 20..
- æn ®Þnh chøc líp.
- Lµm quen víi c¸ch häc tËp m«n To¸n.
- Lµm quen víi c¸ch häc tËp m«n TiÕng ViÖt
.
=============================
Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 20
..
¤n tËp TiÕng ViÖt
TiÕt 1: LuyÖn ®äc, viÕt l, b
I. Môc tiªu:
- Gióp HS cñng ®äc viÕt c¸c ©m e, b ®· häc.
- §äc ®îc c¸c tiÕng l,b.
II. §å dïng:
- bµi tËp TiÕng ViÖt.
III. C¸c ho¹t ®éng y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. ¤n ®äc:
- GV ghi b¶ng.
e,b,be, be be
- GV nhËn xÐt, söa ph¸t ©m.
2. ViÕt:
- Híng dÉn viÕt vµo « ly.
e,b, be. Mçi ch÷ 3 dßng.
- Quan s¸t, nh¾c nhë HS viÕt ®óng.
3. ChÊm bµi:
- GV chÊm cña HS.
- NhËn xÐt, söa lçi cho HS.
4. Cñng - dÆn dß:
- GV thèng kiÕn thøc ®· häc.
- DÆn HS luyÖn viÕt l¹i bµi ë nhµ.
- HS ®äc: nh©n, nhãm, líp.
- HS viÕt « ly.
- D·y bµn 1 nép vë.
=================================
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
To¸n
TiÕt 2: H×nh vu«ng, trßn, tam gi¸c
I. Môc tiªu:
- HS nhËn biÕt ®îc c¸c h×nh vu«ng, trßn, tam gi¸c.
- BiÕt gäi tªn, nhËn ra c¸c h×nh ®ã qua c¸c ®å vËt.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Giíi thiÖu bµi:
Nªu yªu cÇu cña tiÕt häc.
2. Híng dÉn lµm bµi tËp:
a. NhËn biÕt h×nh trßn, h×nh tam gi¸c, h×nh vu«ng.
- Yªu cÇu lÊy c¸c h×nh ®äc tªn c¸c h×nh.
- tªn c¸c ®å vËt xung quanh h×nh tam gi¸c, h×nh vu«ng, h×nh trßn.
b. Híng dÉn c¸ch h×nh:
- HS h×nh bµi tËp to¸n.
- Quan s¸t, nh¾c nhë HS dÑp, ®óng yªu cÇu.
3. DÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc, khen HS tèt.
- T×m thªm c¸c ®å vËt d¹ng h×nh vu«ng, h×nh trßn, h×nh tam gi¸c.
=====================================
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
TuÇn 2
Thø ba ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 20......
TiÕng ViÖt
¤n c¸c dÊu thanh c tiÕng ghÐp e, b
I. Môc tiªu:
- §äc:
+ DÊu huyÒn, hái, s¾c, nÆng, ng·.
+ bÐ, bÌ, bÎ, bÑ, bÏ.
+ be bÐ.
- ViÕt: bÐ, bÎ, bÑ, bÌ.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. ¤n ®äc:
- GV ghi b¶ng.
bÐ, bÌ, bÎ, bÑ, bÏ, be
- GV nhËn xÐt, söa ph¸t ©m.
2. ViÕt:
- Híng dÉn viÕt vµo « ly.
bÐ, bÎ, bÑ, bÌ. Mçi ch÷ 3 dßng.
- Quan s¸t, nh¾c nhë HS viÕt ®óng.
3. ChÊm bµi:
- GV chÊm cña HS.
- NhËn xÐt, söa lçi cho HS.
4. Cñng - dÆn dß:
- GV thèng kiÕn thøc ®· häc.
- DÆn HS luyÖn viÕt l¹i bµi ë nhµ.
- HS ®äc: nh©n, nhãm, líp.
- HS viÕt « ly.
- D·y bµn 1 nép vë.
===================================

Giáo án ôn luyện buổi chiều Lớp 1 Cả năm

Giáo án ôn luyện buổi chiều Lớp 1 Cả năm được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các thầy cô soạn giáo án buổi chiều môn Toán lớp 1 đủ 35 tuần, hỗ trợ công tác giảng dạy của các thầy cô hoàn chỉnh và hiệu quả hơn. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Giáo án buổi chiều môn ToánTiếng Việt lớp 1 cả năm. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 1 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 1.

Đánh giá bài viết
13 16.799
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm