Học MS Excel 2013 bài 41: Hàm MODE

Học MS Excel 2013 bài 41: Cách dùng hàm MODE trong Excel

Hàm MODE cho phép bạn tìm ra một số có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một tập dữ liệu, nó là một dạng hàm tương thích trong xác suất thống kê. Với bài hướng dẫn của VnDoc sau đây bạn sẽ biết cách để sử dụng hàm MODE trong Excel để thực hiện tính toán với các dữ liệu thực tế của bạn.

Học MS Excel 2013 bài 40: Hàm DEVSQ

Hàm MODE trả về giá trị thường xuyên xảy ra hoặc lặp lại nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu cho trước. Việc này cũng có thể thực hiện ứng dụng trong thực tế như tìm ra những người có cùng một độ tuổi nào đó xuất hiện nhiều nhất trong danh sách những người trong 1 tổ chức.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM MODE TRONG EXCEL

Cú pháp: MODE(số1;[số 2])

Trong đó:

  • Số 1: Bắt buộc phải có – Là đối số dạng số thứ nhất mà bạn muốn tính toán số yếu vị trong đó.
  • Số 2, số 3,...: Tùy chọn – Là đối số dạng số thứ 2,3,... mà bạn muốn tính toán số yếu vị trong đó.

Chú thích

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.
  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.
  • Nếu tập dữ liệu không chứa điểm dữ liệu trùng lặp nào, thì hàm MODE trả về giá trị lỗi #N/A.

Xét ví dụ

Bạn nhập vào Excel các giá trị thực tế của bạn tương ứng với các tham số của hàm trong các ô Excel. Ở ví dụ này ta dùng hàm tính toán với 5 giá trị tham số là 5, 8, 15, 5, 5:

Cách dùng hàm MODE trong Excel

Nhập công thức tại ô E9=(E4;E5;E6;E7;E8). Và kết quả tính của hàm nhận được là 5 bởi số 5 xuất hiện nhiều nhất với 3 lần:

Cách dùng hàm MODE trong Excel

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm MODE trong Excel rồi đó. Đây là một hàm ứng dụng để tìm kiếm và đánh giá dữ liệu rất hữu dụng, bạn có thể nhanh chóng có cái nhìn tổng quan về tập dữ liệu của mình sau khi ứng dụng hàm này.

Các bạn tham khảo thêm: Học MS Excel 2013 bài 42: Hàm MINUTE

Đánh giá bài viết
1 431
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm