Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 7

Bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra kỹ năng Excel có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm MS Excel mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm Excel gồm 10 câu hỏi khác nhau liên quan đến lý thuyết và bài tập thực hành liên quan đến các hàm quen thuộc trong Microsoft Excel như hàm IF, Hàm AND, Hàm OR,...

Một số đề trắc nghiệm tin học khác:

 • 1. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))
 • 2. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6? =If(DTB>=5, Dau, Truot)
 • 3. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)
 • 4. Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần?
 • 5. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)
 • 6. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("15-Apr-1998")
 • 7. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("30/02/2002")
 • 8. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("28/2/2002")
 • 9. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("6-May")
 • 10. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =YEAR(0.007)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 11.644
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm