Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 3

Đề thi Excel có đáp án

Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 3 giúp bàn luyện rèn thêm các kỹ năng, học hỏi thêm những kiến thứcvề tin học văn phòng Excel. Bạn sẽ có 20 câu hỏi trắc nghiệm, hãy vận dụng kiến thức đã học để làm bài đạt kết quả cao nhất. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 7

Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 7

Trắc nghiệm tin học (Power Point) - Đề số 1

 • 1. Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?
 • 2. Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel ta cần?
 • 3. Khi muốn lặp lạmi tiêu đề cột ở ỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?
 • 4. Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó?
 • 5. Khi đánh công thức tính toán trong Excel, nếu đúng sẽ cho ra kết quả của phép tính đó khi in ra giấy. Vậy để in các công thức mình vừa đánh ra thì?
 • 6. Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần?
 • 7. Tài liệu Excel sau khi được đánh được lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặc định khi lưu cần?
 • 8. Khi vào File/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?
 • 9. Khi vào Format/Cells, thẻ Border có tác dụng gì?
 • 10. Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?
 • 11. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Sum(4,6,-2,9,s)
 • 12. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =AVERAGE(4,6,7,8)
 • 13. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Max(2,3,7,9,e)
 • 14. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Min(2,3,7,-9,e)
 • 15. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu (Các ô A1, A2, A3, A4, A5 đều có giá trị số là 3)? =Sum(A1:A5)
 • 16. Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?
 • 17. Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?
 • 18. Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, 2<1)
 • 19. Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =OR(5>4, 6<9, 2<1)
 • 20. Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, OR(2<1,3>2))
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 26.995
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm