Học MS Excel 2013 bài 9: Hàm OR

Học MS Excel 2013 bài 9: Hàm OR

Hàm OR là một hàm giá trị Logic trong Excel. Ý nghĩa của hàm OR trong Excel không khác so với trong tin học, tức là sẽ trả về True nếu có bất kỳ một giá trị nào là True và trả về False nếu tất cả là False.

Học MS Excel 2013 bài 8: Cách sử dụng hàm AND

Học MS Excel 2013 bài 10: Hàm NOT

Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm OR trong bảng tính Excel, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Hướng dẫn cách dùng hàm OR trong Excel

Cú Pháp: OR (logical 1, [logical 2], ...)

Trong Đó:

  • Logical 1: bắt buộc. Là một giá trị logic.
  • Logical 2: tùy chọn. Là một giá trị logic. Có thể lên tới 255 điều kiện khác nhau.

Chức Năng: Trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE, trả về FALSE nếu tất cả các đối số là FALSE.

Xét ví dụ hàm OR: Ta có bảng dữ liệu sau:

Học MS Excel 2013 bài 9: Hàm OR

Yêu cầu tìm TRUE hay FALSE của các giá trị logic đã cho sử dụng hàm OR. Áp dụng hàm OR. Ta có công thức cho ô giá trị E4 là: =OR(B4;C4;D4). Kết quả thu được:

Học MS Excel 2013 bài 9: Hàm OR

Sao chép công thức cho các ô còn lại. Kết quả thu được:

Học MS Excel 2013 bài 9: Hàm OR

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn hàm OR trong Excel, hàm trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE, là FALSE nếu tất cả các đối số đều FALSE.

Học MS Excel 2013 bài 10: Hàm NOT

Đánh giá bài viết
4 840
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm