Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 4

Trắc nghiệm tin học Excel có đáp án

Tuyển tập các bài Trắc nghiệm tin học Excel do VnDoc sưu tầm và biên tập sẽ là tài liệu học tập hay và hữu ích cho những ai đang muốn cải thiện và nâng cao trình độ tin học văn phòng của mình. Bạn sẽ có 20 câu hỏi trắc nghiệm, sau khi nộp bài, bạn sẽ được đối chiếu với đáp án.

 • 1. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))
 • 2. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6? =If(DTB>=5, Dau, Truot)
 • 3. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)
 • 4. Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần?
 • 5. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)
 • 6. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("15-Apr-1998")
 • 7. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("30/02/2002")
 • 8. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("28/2/2002")
 • 9. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("6-May")
 • 10. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =YEAR(0.007)
 • 11. Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?
 • 12. Trong Excel sau khi nhập công thức sau: ="123"-"23" ta có kết quả?
 • 13. Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?
 • 14. Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn?
 • 15. Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?
 • 16. Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
 • 17. Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX-( 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
 • 18. Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?
 • 19. Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?
 • 20. Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 10.427
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Excel

Xem thêm