Học MS Excel 2013 bài 17: Hàm INDEX

Học MS Excel 2013 bài 17: Hàm INDEX

Hàm INDEX là hàm trả về mảng trong Excel. Sử dụng hàm INDEX giúp bạn lấy các giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng. Nếu chưa nắm rõ công thức về hàm INDEX khi học Excel, các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Học MS Excel 2013 bài 16: Hàm CHOOSE

Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel

Hàm INDEX dạng mảng trả về giá trị của một phần trong bảng hoặc trong mảng được chọn bởi các chỉ mục số hàng và cột. Ta dùng dạng mảng nếu đối số thứ nhất của hàm INDEX là một hằng số mảng. Hàm INDEX dạng tham chiếu trả về tham chiếu của ô nằm ở giao của một hàng và cột cụ thể.

Cách sử dụng hàm INDEX trong Excel

1. Hàm INDEX Dạng Mảng:

Cú Pháp: (Array,Row_num,[Column_num])

Trong Đó:

 • Array: Phạm vi ô hoặc một hằng số mảng, bắt buộc
 • Row_num: Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị
 • Column_num: Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.

Bắt buộc phải có ít nhất một trong hai đối số Row_num và Column_num.

Ví dụ về hàm INDEX trong Excel

Ví dụ 1: Cho danh sách một nhóm học sinh, tìm tên học sinh biết tên học sinh đó ở hàng 2 cột 1.

Học MS Excel 2013 bài 17: Hàm INDEX

Công thức ô B9:=INDEX(B4:C8;2;1)

Học MS Excel 2013 bài 17: Hàm INDEX

Như vậy là hàm INDEX đã trả về giá trị thông tin của cột 1 hàng 2 trong mảng là Ngô Mai Trang.

Tham khảo cách sử dụng hàm MATCH

Cách sử dụng hàm VLOOKUP

2. Hàm INDEX Dạng Tham Chiếu:

Cú Pháp: INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong Đó:

 • Reference: Vùng tham chiếu, bắt buộc.
 • Row_num: Chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, bắt buộc.
 • Column_num: Chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.
 • Area_num: Số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX dùng vùng 1, tùy chọn.

Tiếp ví dụ 1:

Công thức ô B9 =INDEX(B4:C8;3;2;1)

Học MS Excel 2013 bài 17: Hàm INDEX

Kết quả trả về là 12B1.

Với hàm INDEX bạn có thể tham chiếu đến bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel, bởi vậy hàm này thường được sử dụng kèm theo các hàm trong Excel khác để sử dụng có hiệu quả hơn.

Học MS Excel 2013 bài 18: Các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel

Đánh giá bài viết
1 513
Sắp xếp theo

  Thủ thuật văn phòng

  Xem thêm