Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 - Bảng B (Cấp THCS) năm 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI TIN HỌC TRẺ TỈNH LONG AN LẦN THỨ 17
BẢNG B: CẤP THCS

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 17/03/2013


Lưu ý:

Thí sinh tạo thư mục là số báo danh của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục số báo danh vừa tạo.

Ví dụ thí sinh có số báo danh B07 thì tạo thư mục B07 rồi lưu bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục B07.

Bài 1: (7.0 điểm)

Số nguyên tố rút gọn của một số tự nhiên n chính là tổng các ước nguyên tố của n.

Ví dụ: n=252=2.2.3.3.7 (n có 3 ước nguyên tố là 2, 3 và 7)

Số nguyên tố rút gọn của n là 2+3+7=12

Yêu cầu:

a/ Nhập số tự nhiên n từ bàn phím, in ra số nguyên tố rút gọn của n. (1<n<1000000)

b/ Nhập 2 số nguyên a, b không vượt quá 10000 (a<b). In ra các số có cùng số nguyên tố rút gọn với n trong đoạn a đến b và số lượng các số tìm được.

Bài 2: (6.0 điểm)

Cho xâu kí tự S bao gồm toàn các ký tự ‘a’ và ‘b’, không quá 255 ký tự. Dãy con đúng của dãy S là một dãy con liên tục bất kì của S bao gồm các ký tự giống nhau. Dãy con đúng bậc 1 của dãy S là một dãy con liên tục bất kỳ của dãy S bao gồm các ký tự giống nhau nhưng được thêm 1 ký tự khác (ví dụ ‘aaaabaaa’, baaaa, aaaab). Trường hợp đặc biệt, dãy S chỉ có 1 loại ký tự thì dãy con đúng cũng chính là dãy con đúng bậc 1.

Yêu cầu:

a/ Hãy tính độ dài lớn nhất dãy con đúng của dãy S.

b/ Hãy tính độ dài lớn nhất dãy con đúng bậc 1 của dãy S.

Ví dụ: ‘aaabaaabbaaaaa’

Độ dài lớn nhất của dãy con đúng: 5 (‘aaabaaabbaaaaa’)

Độ dài lớn nhất của dãy con đúng bậc 1: 7 (‘aaabaaabbaaaaa’)

Bài 3: (7 điểm)

Cho trước tập tin văn bản INPUT.INP gồm nhiều dòng (không quá 1000 dòng), mỗi dòng chứa một chuỗi ký tự (gồm các chữ cái từ ‘A’ đến ‘Z’ viết dính liền với nhau), mỗi chuỗi dài không quá 255 ký tự. Trong tập tin này có duy nhất một chuỗi xuất hiện đúng một lần, các chuỗi còn lại đều xuất hiện đúng k lần. (Số k không cho trước, nhưng biết rằng k là một số chẵn và k≠0).

Yêu cầu:

Viết chương trình đọc tập tin INPUT.INP xử lý và tìm chuỗi duy nhất đó, ghi kết quả tìm được vào tập tin văn bản OUTPUT.OUT.

Kết quả: Tập tin OUTPUT.OUT có một dòng là chuỗi ký tự tìm được theo yêu cầu.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
30
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Học tập

    Xem thêm