Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 - Bảng C (Cấp THPT) năm 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI TIN HỌC TRẺ TỈNH LONG AN LẦN THỨ 17
BẢNG C: CẤP THPT

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 17/03/2013

Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục là số báo danh của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục số báo danh vừa tạo. Ví dụ thí sinh có số báo danh B52 thì tạo thư mục B52 rồi lưu bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục B52.

Bài 1: (6 điểm)

Một xâu chữ cái được gọi là xâu số nếu sau khi xoá một vài kí tự ta thu được một trong các xâu sau: ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT hoặc NINE.

Các xâu ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE được gọi là các từ số (tương ứng với các số nguyên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Ví dụ:

* BOUNCE ANNOUNCE là hai xâu số vì hai xâu này có chứa từ số ONE.

* ENCODE không phải là xâu số, vì dù có chứa các kí tự O, N và E, nhưng vị trí các kí tự O, N và E trong xâu này không đúng thứ tự.

Yêu cầu:

Viết chương trình kiểm tra một xâu kí tự chữ cái in hoa được nhập vào từ bàn phím xem có phải là xâu số hay không. Nếu xâu được nhập vào là xâu số thì xuất ra màn hình một số nguyên tương ứng với từ số chứa trong xâu này. Nếu xâu được nhập vào không phải là xâu số thì xuất ra màn hình “KHONG”.

Bài 2: (7 điểm)

Một dãy số nguyên A: a1, a2,..., aN được gọi là dãy chia hết hoàn toàn nếu A có ít nhất 2 phần tử và mọi phần tử aj đều chia hết cho tất cả các phần tử ai đứng trước nó (1 ≤ i < j ≤ N).

Một dãy con của A là một cách chọn ra trong A một số phần tử giữ nguyên thứ tự.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên A: a1, a2,..., aN. Tìm dãy con chia hết hoàn toàn của A có độ dài lớn nhất.

Ví dụ 1: Dãy A: 3, 5, 9, 7, 15, 18, 35, 54. Dãy con chia hết hoàn toàn dài nhất là: 3, 9, 18, 54.

Ví dụ 2: Dãy A: 6, 9, 15. Không tìm được dãy con chia hết hoàn toàn.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản MULSEQ.IN gồm 2 dòng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N (1 ≤ n ≤ 5000), là số lượng phần tử của dãy A.

- Dòng thứ hai gồm N số nguyên a1, a2,..., aN ( -10000 ≤ ai ≤ 10000), các số được viết cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản MULSEQ.OU:

- Nếu tìm được dãy con chia hết hoàn toàn thì file MULSEQ.OU gồm 2 dòng:

+ Dòng đầu ghi độ dài của dãy con chia hết hoàn toàn dài nhất tìm được.

+ Dòng thứ hai ghi các phần tử được chọn vào dãy con này.

- Nếu không tìm được dãy con chia hết hoàn toàn thì file MULSEQ.OU ghi số -1.

Bài 3: (7 điểm)

Có M đoàn học sinh của các trường đến tham dự kì thi THT2013. Các trưởng đoàn đang xếp hàng tại khu vực nhà chờ để chờ đến lượt làm thủ tục đăng kí dự thi cho đoàn của trường mình. Có N bàn làm thủ tục đăng kí dự thi tại khu vực tiếp tân. Nhân viên tại bàn thứ k mất Tk giây để hoàn thành thủ tục đăng kí cho một đoàn bất kì. Bắt đầu giờ làm việc (tại thời điểm 0), tất cả các bàn đều có nhân viên trực sẵn sàng làm thủ tục và các trưởng đoàn đã xếp thành một hàng dọc tại khu vực nhà chờ. Một người chỉ có thể đến một bàn đang rỗi để làm thủ tục khi tất cả người phía trước mình trong hàng đợi đã rời khỏi hàng (có thể đang làm thủ tục ở một bàn nào đó hoặc đã làm xong thủ tục). Người ở đầu hàng đợi có thể chọn đến làm thủ tục tại một trong các bàn đang rỗi hoặc chờ một bàn đang bận cho đến khi nó rỗi.

Tổng thời gian hoàn thành việc đăng kí cho tất cả các đoàn chính là khoảng thời gian từ thời điểm bắt đầu làm việc đến thời điểm trưởng đoàn cuối cùng làm xong thủ tục dự thi. Thật tuyệt vời là tất cả các trưởng đoàn đều là những chuyên gia tin học, vì vậy họ đều chọn đến làm thủ tục tại những bàn sao cho thời gian hoàn thành đăng kí dự thi cho tất cả các đoàn là ít nhất.

Nhiệm vụ của bạn là giúp ban tổ chức tìm ra tổng thời gian ít nhất này (có thể xem thời gian di chuyển từ nhà chờ đến khu vực tiếp tân không đáng kể).

Ví dụ: Có 6 đoàn và 2 bàn đăng kí dự thi với thời gian xử lí công việc là 7 giây và 10 giây.

Tại thời điểm 0, hai trưởng đoàn đến đăng kí tại hai bàn.

Tại thời điểm 7, bàn thứ nhất rỗi và trưởng đoàn thứ 3 đến làm thủ tục tại bàn này.

Tại thời điểm 10, trưởng đoàn thứ 4 đến bàn thứ hai.

Tại thời điểm 14, trưởng đoàn thứ 5 đến làm thủ tục tại bàn thứ nhất.

Tại thời điểm 20, bàn thứ 2 rỗi, nhưng trưởng đoàn thứ 6 quyết định chờ đến thời điểm 21, đến bàn thứ nhất làm thủ tục.

Theo cách này, thời gian hoàn thành thủ tục đăng kí cho tất cả các đoàn là 28 giây (Nếu trưởng đoàn thứ 6 không chờ mà quyết định đến bàn thứ nhất ở thời điểm 20 thì thời gian hoàn thành thủ tục đăng kí cho tất cả các đoàn là 30 giây).

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản MOMENT.IN gồm N+1 dòng:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương N (1≤ N ≤ 100 000) – số bàn làm thủ tục đăng kí và M (1≤ M ≤ 1 000 000 000) - số đoàn tham dự kì thi.

- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên dương Tk – thời gian hoàn thành thủ tục đăng kí cho một đoàn học sinh của từng bàn (1 ≤ Tk ≤ 109, các số được viết cách nhau ít nhất một dấu cách.)

Dữ liệu ra: Ghi ra màn hình một số nguyên duy nhất, là thời gian (tính bằng giây) ít nhất hoàn thành việc đăng kí cho tất cả các đoàn.

Đánh giá bài viết
7 1.986
Sắp xếp theo

Học tập

Xem thêm