Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 5

Bài tập trắc nghiệm Excel có đáp án

Mời các bạn tiếp tục thử sức với đề Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 5 trên VnDoc để cải thiện và nâng cao bộ môn tin học văn phòng Excel nhằm phục vụ cho quá trình học tập và làm việc hiệu quả hơn. Hi vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích và đáng tin cậy cho các bạn!

Một số bài trắc nghiệm Excel khác:

Trắc nghiệm tin học Excel - Đề số 6

 • 1. Hàm nào sai trong các hàm số sau?
 • 2. Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán?
 • 3. Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là?
 • 4. Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
 • 5. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
 • 6. Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?
 • 7. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
 • 8. Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?
 • 9. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?
 • 10. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả?
 • 11. Trong Excel có mấy loại địa chỉ?
 • 12. Trong Excel, để chọn rời rạc ta nhấn giữ phím nào trong khi chọn?
 • 13. Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?
 • 14. Trong Excel ô A1=”Truong Cao Dang Phat Thanh Truyen Hinh II”. Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =MID(A1,8,8)?
 • 15. Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở thành phần nào?
 • 16. Trong Excel, kết quả của hàm MOD(9,3) là:
 • 17. Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:
 • 18. Giả sử các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 12, 28 và “PhatThanh”. Công thức =SUM(A1:A3) cho ta giá trị nào sau đây?
 • 19. Kết quả của hàm: LEFT("12AB012", 3)?
 • 20. Trong Excel, các ô A1=X, A2="01", A3="02", A4="03". Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(A2 : A4)?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 6.670
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Excel

  Xem thêm