Học MS Excel 2013 bài 14: Hàm RANK

Học MS Excel 2013 bài 14: Hàm RANK

Khi bạn làm việc với bảng tính chứa nhiều dòng, bạn có thể sắp xếp bảng tính theo một thứ tự nào đó, để từ đó biết thứ hạng vị trí của một dòng nào đó. Ngoài ra, Excel cũng hỗ trợ cho bạn một hàm để thực hiện điều đó, đó chính là hàm RANK giúp bạn lấy thứ hạng của một số trong danh sách các số.

Học MS Excel 2013 bài 13: Hàm MAX và Hàm MIN

Học MS Excel 2013 bài 15: Hàm DMIN

Hàm RANK trong Excel là hàm trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số đó là vị trí tương quan giữa một giá trị với các giá trị còn lại trong danh sách. Bạn có thể áp dụng hàm RANK trên các phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003.

Hướng dẫn cách dùng hàm Rank trong Excel

Cú Pháp: RANK( number, ref, [order])

Trong Đó:

- Number: Đối số mà bạn muốn tìm thứ hạng cho nó. Giá trị bắt buộc

- Ref: Một mảng hoặc tham chiếu đến danh sách các số. Giá trị bắt buộc.

- Order: Số chỉ rõ cách xếp hạng. Nếu Order = 0 thì xếp hạng theo thứ tự giảm dần, order là số khác thì xếp hàng theo thứ tự tăng dần.

Xét ví dụ: Ta có một bảng số như sau.

Học MS Excel 2013 bài 14: Hàm RANK

- Trường hợp Order=0:

Ta muốn xem thứ hạng của số 2 trong các số theo thứ tự giảm dần ta thực hiện như hình bên dưới. Tại ô B4 bạn nhập công thức =RANK(A6;A4:A9). Và được kết quả như hình dưới.

Học MS Excel 2013 bài 14: Hàm RANK

- Trường hơp 2: Order khác 0

Ta muốn xem thứ hạng của số 2 trong các số theo thứ tự tăng dần. Tại ô B4 bạn nhập công thức =RANK(A6;A4:A9;1). Và được kết quả như hình dưới:

Học MS Excel 2013 bài 14: Hàm RANK

Chú ý

Việc sử dụng hàm Rank các bạn nên chú ý nếu các số trùng lặp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau đó. Ví dụ trong danh sách có 2 số 3 với thứ tự là 5 thì các số sau đó sẽ có thứ tự là 7.

Học MS Excel 2013 bài 15: Hàm DMIN

Đánh giá bài viết
1 678
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm