Ôn thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 4 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2018 - 2019
I. Trả lời câu hỏi
1. What is your nationality?
..................................................................................................................................
2. What nationality are you?
..................................................................................................................................
3. Linda comes from England. What’s her nationality?
..................................................................................................................................
4. What day is it, today?
..................................................................................................................................
5. When do you have English?
.................................................................................................................................
6. What subjects do you have on Wednesday?
.................................................................................................................................
7. What do you do on Sunday?
..................................................................................................................................
8. What is the date today?
..................................................................................................................................
9. When’s your birthday?
...............................................................................................................................
Key: 1. My nationality is Vietnamese.
2. I am Vietnamese.
3. Her nationality is English.
4. Today is Monday/ Tuesday/
5. I have English on Monday/ Tuesday/
6. I have Math/ English/ Vietnamese/… on Wednesday.
7. I visit my grandparents/ go swimming/ on Sunday.
8. Today is the sixteenth of November.
9. It is on eleventh of December.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Điền vào chỗ trống
1. Hoàn thành bảng sau
COUNTRY
NATIONALITY
CITY
FLAG
America
(1)…………………….
.
New York
(2) .........................
.
(3)………………….
London
(4) …………….
(5)………………….
Tokyo
Australia
(6)…………………
Sydney
Key: 1. American 2. England 3. English 4. Japan 5. Japanese 6. Australian
2. Hoàn thành bảng sau
Monday
1…………
2……………
4………
5…………
6………
Key: 1. Tuesday 2. Wednesday 3. Thursday 4. Friday 5. Saturday 6. Sunday
III. Khoanh vào t em cho khác với các từ còn lại
1. England
2. Good morning
3. First
4. January
5. Tenth
6. Eighth
7. China
8. Where
9. Football
10. Day
American
Goodbye
Second
October
Tuesday
Twenty
Thailand
What
Swim
November
Japanese
Good evening
Four
December
Wednesday
Nineteenth
Japanese
When
Visit
Month
Vietnamese
Good afternoon
Ninth
Thursday
Sunday
Seventeenth
Malaysia
From
Help
Year
IV. Khoanh tròn đáp án đúng nhất
1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Japanese b. America c. Vietnamese d. Malaysian
2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.
a. friend b. from c. friends d. country
3. We have English __________ Mondays and Thursdays.
a. in b. on c. from d. to
4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.
a. in b. to c. at d. on
5. She __________ from Australia.
a. are b. is c. am d. at
6. _____________do you have English?
a. What b. Where c. When d. How
7. I do not go to school at the _________________ .
a. weekend b. afternoon c. morning d. evening
8. Hakim is from Malaysia. She‘s _______________________ .
a. American b. English c. Malaysia d. Malaysian
9. The capital of Vietnam is ______________________ .
a. Washington D.C b. New York c. Hanoi d. Ho Chi Minh City
10. ________________ you listen to music today?- Yes, I do .
a. Does b. Do c. Is d. Are
V. Quan sát hình và điền vào bảng em thể (I can..) hay không th (I can’t..)
- What can you do?
1 ………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..…………
3. ………………………………………………………………………..

Luyện thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

Tài liệu Ôn thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập Tiếng Anh hiệu quả và đạt điểm cao trong kì kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Đánh giá bài viết
2 3.661
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm