Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 MÔN TIẾNG ANH
(Số 3)
Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)
1. A. Speak
B. Song
C. Play
D. Swim
2. A. Countryside
B. City
C. Street
D. Map
3. A. Milk
B. Chicken
C. Bread
D. Fish
4. A. August
B. November
C. May
D. Match
5. A. Maths
B. English
C. Science
D. Vietnam
Đáp án: 1. B 2. D 3. A 4. D 5. D
Bài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)
1.Where are you today?
A. I’m at home
B. I’m from Vietnam
C. I’m ten years old
2. How many students are there in Mai’s class?
A. There are 30 students
B. There is a teacher
C. There are 30 students in his
class
3. Can your mother speak English ?
A. Yes, I can
B. No, she can’t
C. No, he can’t
4. Would you like ……………….. orange juice?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. some
B. an
C. a
5. When is your birthday?
B. It’s in September 2nd
C. Your birthday’s in
September
Đáp án: 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A
Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)
1. Yes, I’d like some milk.
____________________________________________
2. He has Maths and Art on Monday.
____________________________________________
3. I like to sing songs.
____________________________________________
4. There are four books on my desk.
____________________________________________
5. My pen friend is from America.
____________________________________________
Đáp án:
1. What would you like for drinks?/ Would you like some milk?
2. When does he have Math and Art?
3. What do you like to do?
4. How many book are there on your desk?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. Where is your pen friend from?
Bài 4. Nối câu cột A với câu cột B sao cho phù hợp. (1 diểm)
A
B
A-> B
1. What sports do you like?
A. I am ten
1 ->
2. Can you draw a picture?
B. I like football
2 ->
3. How old are you?
C. I have it on Tuesday
3 ->
4. When do you have Vietnamese?
D. I have ten
4 ->
5. How many pens do you have?
E. No, I can’t
5 ->
Đáp án: 1. B 2. E 3. A 4. C 5. D
Bài 5. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)
1. doll / for / This/ you/ is.
____________________________________________
2. is / My / classroom / big.
____________________________________________
3. subjects / What / like / he/ does?
____________________________________________
4. you / do / like / Why/ English?
____________________________________________
5. was / I / in/ April / born.
____________________________________________

Luyện thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Tài liệu luyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo và download phục vụ việc học tập và giảng dạy!

Một số tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Đánh giá bài viết
22 4.833
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm