Bài tập thì hiện tại đơn lớp 7

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7: Thì Hiện tại đơn

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Thì Hiện tại đơn Tiếng Anh 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản dành cho học sinh lớp 7 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Ngữ pháp gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp các học sinh lớp 7 áp dụng những kiến thức đã học về Present Simple Tense như cách dùng, cấu trúc ngữ pháp, dấu hiệu nhận biết,... vào thực tế bài tập. Chúc các em ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. She usually _________ to school by bus.
 • 2. He _______ eating apple.
 • 3. I am always the one to _______ the dishes after dinner.
 • 4. Tom _____ the ball.
 • 5. Mary and her sister ___________ cartoon every night.
 • 6. Jane always __________ something when she _________ the dishes.
 • 7. My brother _______ every night.
 • 8. John _______ a vegetarian because he ________ eating meat ________ bad.
 • 9. Dogs _________ man’s best friends.
 • 10. It _____ a lot in August, so people should ______ their umbrellas.
 • Give the correct form of the word in brackets.
 • 1. My mother …(have) a beautiful hat.
 • 2. Tommy always … (eat) breakfast at home.
 • 3. My sister thinks that dogs always … (hate) cats.
 • 4. That car … (look) like a green turtle.
 • 5. I ________ at home.
 • 6. We _________ the family car.
 • 7. Doris ________ her homework.
 • 8. They _________ to bed at 8.30 pm.
 • 9. Kevin __________ his workbook.
 • 10. Our hamster __________ apples.
 • 11. You _______ with your friends.
 • 12. She _________ a ruler.
 • 13. Max, Frank and Steve _________ in the yard.
 • 14. The boy ________ stones.
 • 15. Laura ______ her room everyday.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 714
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm