Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 3

Ôn tập môn Tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau là tài liệu ôn tập giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh rất hiệu quả dành cho học sinh lớp 4.

Một số đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer.
 • 1. What day is it today?
 • 2. Where are you from?
 • 3. Are you Chinese ? No, I’m …………….
 • 4. Can you swim?. No I ……………
 • 5. When is your ………………? It’s on the first of October.
 • Read and complete.
  March               birthday              morning           date             fine

  Miss Hien: Good morning class

  Class: Good (1)__________, Miss Hien. How are you?

  Miss Hien: I’m (2)_________, thank you. What (3)_______ is it today, Mai?

  Mai: It’s the sixteenth of (4)____________.

  Miss Hien: Thank you. It’s Mr Loc’(5)____________ tomorrow.

 • 1. Class: Good (1)__________, Miss Hien. How are you?
 • 2. I’m (2)_________, thank you.
 • 3. What (3)_______ is it today, Mai?
 • 4. It’s the sixteenth of (4)____________.
 • 5. Thank you. It’s Mr Loc’(5)____________ tomorrow.
 • Read and match.
  1. What day is it today?   a. It is the first of July.
  2. What nationality are you?   b. My name is Linda. 
  3. When’s your birthday?   c. I can play football. 
  4. What’s your name?   d. It’s on the twenty-first of June. 
  5. What can you do?   e. I’m Vietnamese. 
 • 1. What day is it today? - ....
 • 2. What nationality are you? - ...
 • 3. When’s your birthday? - ....
 • 4. What’s your name? - ....
 • 5. What can you do? - .....
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
85 2.545
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm