Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 + Unit 2

English 4: Revise Unit 1 + Unit 2

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Bài 1, Bài 2 Tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 nắm vững kiến thức đã học trong Unit 1: Nice to see you again và Unit 2: I'm from Japan.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. again/ Nice/ you/ see/ to/ ./
  Nice to see you again
 • 2. you/ very/ thank/ I'm/ well,/ ./
  I'm very well, thank you.
 • 3. name/ is/ What/ your/ ?/
  What is your name?
 • 4. you/ What/ are/ nationality/ ?/
  What nationality are you?
 • 5. name/ Mai/ My/ is/ ./
  My name is Mai.
 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. There ............ three parrots in the garden.
 • 2. I ............ from England.
 • 3. Peter and Linda ............ English.
 • 4. What nationality ............ your mother?
 • 5. ............ that Tom? – yes, it ............ .
 • 6. The boys ............ playing soccer in the playground.
 • 7. ............ they your friends?
 • 8. I ............ reading a book in my room.
 • 9. She ............ my sister.
 • 10. I ............ a student.
 • 11. My grandfather and my father ............ watching TV.
 • 12. My mother ............ cooking in the kitchen.
 • 13. Akiko ............ from Japan.
 • 14. ............ your mother Vietnamese?
 • 15. ............ your friends cooking in the kitchen?
 • 16. Hello, Linda. I’m Tam - ............ , Tam. Nice to meet you.
 • 17. This is my friend. ............ name is Lan Anh.
 • 18. Quan, Nam, Phong are from Viet Nam. ............ are Vietnamese.
 • 19. Mr. Tuan lives in Ha Noi. ............ is Vietnamese.
 • 20. ............ you have any pets?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
24 1.031
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm