Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 35)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 35) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin học do VnDoc biên soạn và hỗ trợ mọi người trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức.

 • 1
  Cho biết kết quả của công thức sau =Min(5,7,9)+Max(5,7,9)+Mod(9,7):
 • 2
  Cho biết kết quả của công thức sau: =MIN(MAX(2,3,4),MIN(5,6,7,8)):
 • 3
  Cho biết kết quả của công thức sau: =AND(OR(FALSE,3>2),AND(TRUE,FALSE)):
 • 4
  Cho biết kết quả của công thức sau: =Average(3,7,5,9)/0:
 • 5
  Cho biết kết quả của công thức sau: =DATE(2004,16,1):
 • 6
  Cho biết kết quả của công thức sau: =Date(2008,10,0):
 • 7
  Cho biết kết quả của công thức sau: =Date(2008,3,4):
 • 8
  Cho biết kết quả của công thức sau: =DAY(DATE(2004,3,0)):
 • 9
  Cho biết kết quả của công thức sau: =IF(AND(23>12,OR(12>23,23>12)),2007,2006):
 • 10
  Cho biết kết quả của công thức sau: =INT(345.97):
 • 11
  Cho biết kết quả của công thức sau: =Max(20,40)/Min(5,8):
 • 12
  Cho biết kết quả của công thức sau: =Round(1.64/3,1)*3:
 • 13
  Cho biết kết quả của công thức sau: INT(12.56)+SQRT(100):
 • 14
  Để tính Bình quân cho cột Tổng Lương từ E6 đến E12. Ta sử dụng công thức nào sau đây:
 • 15
  Để tính giá trị trung bình của các số có trong các ô B1, C1, D1, E1, ta dùng công thức:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 722
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm