Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 37)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 37) bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tin học hỗ trợ mọi người trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức.

 • 1
  Để xóa cột trong bảng tính ta thực hiện như sau:
 • 2
  Để xóa một cột trong Excel tại vị trí con trỏ ta thực hiện:
 • 3
  Để xoá một Sheet đã chọn ta thực hiện như sau:
 • 4
  Để xóa một Sheet đã chọn trong Workbook ta thực hiện lệnh:
 • 5
  Để xoá một Sheet đã chọn trong WorkBook, ta thực hiện lệnh:
 • 6
  Để xoá một Sheet đã chọn, ta thực hiện:
 • 7
  Bắt đầu một công thức ta có thể sử dụng:
 • 8
  Cho biết kết quả của công thức sau: SQRT(100):
 • 9
  Cho biết kết qua của công thức:=MIN(5,7,9)+MAX(5,7,9)+MOD(9,7):
 • 10
  Cho biết kết quả khi thực hiện biểu thức. =Not(23+12=2007):
 • 11
  Cho biết kết quả trả về khi thực hiện công thức:=NOT(AND(5>2;2>=2;9<10)) là:
 • 12
  Chọn câu phát biểu đúng:
 • 13
  Chọn ra câu phát biểu sai:
 • 14
  Chức năng của hàm TRIM(text) là để dùng:
 • 15
  Chuỗi nào sau đây là kết quả của công thức: =Proper("Tin học"):
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 605
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm