Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945 - Đề 3

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945 - Đề 3 bao gồm những câu hỏi tiếp theo trong phần ôn luyện về các phong trào diễn ra tại nước nhà, hy vọng các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập chất lượng trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia chính thức.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Cù Huy Cận - Đề 2

 • 1

  Lĩnh vực đấu tranh mới của Đảng cộng sản Đông Dương trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 là

 • 2

  Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 – 1939 là gì?

 • 3

  Kết quả nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là gì?

 • 4

  Qua phong trào dân chủ 1936 – 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đã tích lũy được những bài học kinh nghiệm

 • 5

  Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào

 • 6

  Nguyên nhân chủ yếu làm cho cuộc vận động dân chủ 1936-1939 kết thúc là?

 • 7

  Điểm khác nhau căn bản về chủ trương sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị Trung ương tháng 7 – 1936 so với Luận cương chính trị (10 – 1930) là

 • 8

  Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939?

 • 9

  Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã?

 • 10

  Nghị quyết hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939 có ý nghĩa

 • 11

  Trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 Đảng ta đã xác định kẻ thù là?

 • 12

  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939-1945 là

 • 13

  Mục đích Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì?

 • 14

  Sự áp bức bóc lột dã man của thực dân Pháp và phát xít Nhật dẫn đến hậu quả gì?

 • 15

  Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương Đảng  tháng 11/1939 là

 • 16

  Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?

 • 17

  Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 đã chủ trương thành lập

 • 18

  Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941), Nguyễn Ái Quốc đã có chủ trương thành lập hình thức mặt trận thống nhất dân tộc có tên gọi là gì?

 • 19

  Ngày 19/05/1941, Mặt trận nào ra đời?

 • 20

  Trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương VIII(5/1941) của Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng toàn dân là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 4.589
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Xem thêm