Môn Lịch sử lớp 12

Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Chương 1

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 1

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Chương 2

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 2

Trắc nghiệm cuối chương II:

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Chương 3

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 3

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 4

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 5

Trắc nghiệm cuối chương III:

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Chương 4

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 6

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 7

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 8

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Chương 5

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 9

Trắc nghiệm cuối chương V:

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Chương 6

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 10

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 11

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Phần 2 Chương 1

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 13

Trắc nghiệm cuối chương I:

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Phần 2 Chương 2

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 14

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 15

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 16

Trắc nghiệm cuối chương II:

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Phần 2 Chương 3

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 17

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 18

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 19

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 20

Trắc nghiệm cuối chương III:

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Phần 2 Chương 4

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 21

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 22

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 23

Trắc nghiệm cuối chương IV:

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Phần 2 Chương 5

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 24

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 25

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 26

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 27

Môn Lịch sử lớp 12