Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 phần 1

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 phần 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 có đáp án được VnDoc biên soạn nhằm giúp học sinh ôn luyện bài học chuẩn bị cho thi học kì 1 lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15 phần 1 giúp học sinh lớp 12 nắm vững nội dung "Phòng trào dân chủ 1936 - 1939" thông qua bài trắc nghiệm Sử 12 có đáp án trực tiếp, đánh giá khả năng của bản thân nhằm có phương hướng học tập đúng đắn.

 • Câu 1: Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (tháng 7/1937) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?
 • Câu 2: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, chủ nghĩa phát xít đã nắm được chính quyền ở đâu?
 • Câu 3: Tên gọi Mặt trận Dân chủ Đông Dương được hình thành từ khi nào?
 • Câu 4: Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1936 – 1939 là:
 • Câu 5. Hình thức đấu tranh cơ bản của Phong trào Đông Dương đại hội năm 1936 là
 • Câu 6. Đảng ta kết hợp phương pháp đấu tranh công khai và hợp pháp... ở thời kì (1936-1939) là do
 • Câu 7. Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là gì?
 • Câu 8. Đặc điểm nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
 • Câu 9. Đâu là đối tượng chính của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939?
 • Câu 10. Nội dung nào sau đây thể hiện sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng trước sự thay đổi của bối cảnh lịch sử trong hội nghị trung ương Đảng tháng 7/1936?
 • Câu 11. Nhiệm vụ của cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 – 1939 là gì?
 • Câu 12. Phương pháp đấu tranh cách mạng thời kì 1936 - 1939 là gì?
 • Câu 13. Thời kì (1936-1939) Đảng ta lập mặt trận có tên gọi là gì?
 • Câu 14. Sự kiện nào diễn ra trên thế giới tác động trực tiếp dẫn đến phong tràodân chủ (1936-1939)?
 • Câu 15. Nét nổi bật của tình hình xã hội Việt Nam (1936-1939) là
 • Câu 16. Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt nam thời kì 1930 – 1945 là
 • Câu 17. Đường lối và phương pháp đấu tranh của Đảng đề ra thời kì (1936-1939) là căn cứ vào
 • Câu 18. Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương thời kì (1936-1939) là chống
 • Câu 19. Căn cứ chủ yếu để Đảng ta dùng các hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
56 29.050
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm