Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 24 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 24 - Phần 1 với các câu hỏi trắc nghiệm Sử bám sát nội dung về tình hình, các sự kiện diễn ra tại Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975.

 • 1
  Trải qua hơn 20 năm ( 1954- 1975) Miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội đã
 • 2
  Trước năm 1975 nền kinh tế miền Nam phát triển theo hướng nào?
 • 3
  Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ gì?
 • 4
  Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại sự kiện chính trị nào dưới đây?
 • 5
  Nền nông nghiệp miền Nam gặp phải những khó khăn gì sau đại thắng mùa Xuân 1975?
 • 6
  Sau đại thắng mùa xuân 1975, tình hình Nhà nước cả nước như thế nào?
 • 7
  Đến ngày 20-9-1977, nước ta trở thành hội viên thứ mấy của Liên Hiệp Quốc?
 • 8
  Niên đại 25-4-1976 phù hợp với sự kiện nào sau đây?
 • 9
  Quốc hội thống nhất cả nước được bầu ra năm 1976 là Quốc hội khóa mấy?
 • 10
  Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được hội nghị nào thông qua?
 • 11
  Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
 • 12
  Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa quan trọng gì?
 • 13
  Ý nghĩa quan trọng nhất của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước là gì?
 • 14
  Việc thống nhất đất nước về mạt Nhà nước có ý nghĩa gì?
 • 15
  Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?
 • 16
  Khi nào miền Bắc căn bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh?
 • 17
  Thuận lợi cơ bản của cách mạng nước ta sau 1975?
 • 18
  Tính chất của nền kinh tế Miền Nam sau khi giải phóng?
 • 19
  Vai trò của Miền Bắc sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng?
 • 20
  Tình hình Miền Nam sau khi giải phóng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 12.239
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Xem thêm