Bài tập Used to và Be used to

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 00051. Thời gian: 30 phút. Đã có 1.277 bạn thử.

Ngữ pháp Tiếng Anh: Used to và Be/ Get used to

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập cấu trúc Used to/ Be used to/ Get used to có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh giúp bạn đọc ôn tập lại cách sử dụng cấu trúc Be used to,Get used to và Used to trong Tiếng Anh hiệu quả. 

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

1. I'm not ____________________ in hotels
Chọn câu trả lời đúng
2. When she lived in japan she had to get used ____________ raw fish.
Chọn câu trả lời đúng
3. He often sleeps out in the open. He is used _________ out in the open.
Chọn câu trả lời đúng
4. Did you ____________ to that place?
Chọn câu trả lời đúng
5. He is not used ___________ on the right as we do on the continent.
Chọn câu trả lời đúng
6. My girlfriend didn't _____________ so much
Chọn câu trả lời đúng
7. I am not __________ this cold weather of yours.
Chọn câu trả lời đúng
8. I'm not ________________ long distances.
Chọn câu trả lời đúng
9. I am __________ up early in the mornings.
Chọn câu trả lời đúng
10. Derek used __________ a lot of black coffee when he was at university.
Chọn câu trả lời đúng
11. She still hasn't got in London
Chọn câu trả lời đúng
12. The fat man was tires because he was not used ____________ so fast.
Chọn câu trả lời đúng
13. I know he smokes now but he didn't ______________ before.
Chọn câu trả lời đúng
14. My father is not used ___________ in queues.
Chọn câu trả lời đúng
15. We are not used ___________ these things in here.
Chọn câu trả lời đúng
16. Father is not very fat now, but he ___________ father
Chọn câu trả lời đúng
17. I'm not used ___________ for people.
Chọn câu trả lời đúng
18. His grandparents ______________ to school ten kilometers away on foot.
Chọn câu trả lời đúng
19. He is broke but he is used _________ money.
Chọn câu trả lời đúng
20. He is not ___________ in a tent.
Chọn câu trả lời đúng
21. We are not used ___________ rich.
Chọn câu trả lời đúng
22. When she was young she used to ___________ up quite early.
Chọn câu trả lời đúng
23. We are not ___________ in such a noisy place.
Chọn câu trả lời đúng
24. He is broke he is used ___________ money.
Chọn câu trả lời đúng
25. He is not ____________ in a tent.
Chọn câu trả lời đúng
26. We don't usually go there now but we ____________ there quite often.
Chọn câu trả lời đúng
27. I don't smoke now, but I _________ a lot.
Chọn câu trả lời đúng
Bắt đầu ngay
12 1.277