Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Bài 36: Quần thể sinh vật và các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Sinh học lớp 12

Mã số: 06156. Thời gian: 15 phút. Đã có 2.351 bạn thử.

Trắc nghiệm sinh học lớp 12

Xin mời các em học sinh tham gia làm bài trực tuyến Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Bài 36: Quần thể sinh vật và các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể trên VnDoc.com để kiểm tra lại kiến thức đã học. Chúc các em học tập tốt!

Làm thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 - Bài 22 - Phần 1

Câu 1:
Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong nhóm các cây bạch đàn có ý nghĩa
Câu 2:
Nguyên nhân chủ yếu của đấu tranh cùng loài là
Câu 3:
Chọn từ/ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:
"Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của...trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể"
Câu 4:
Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể bao gồm
Câu 5:
Đặc điểm nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?
Câu 6:
Ý nào dưới đây không phải là mục đích của quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể
Câu 7:
Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ hỗ trợ?
Câu 8:
Sự cách li tự nhiên giữa các cá thể cùng loài có ý nghĩa
Câu 9:
Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể bao gồm
Câu 10:
Ý nào sau đây là quan trọng nhất trong khái niệm quần thể?
Câu 11:
Ý nghĩa của mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể là
Câu 12:
Đảm bảo cho quần thể tồn tại một cách ổn định và khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể là đặc điểm của
Câu 13:
Ở thực vật, những cây sống theo nhóm có ưu điểm
Câu 14:
Trong các tập hợp cá thể sau, tập hợp nào không phải là quần thể?
Câu 15:
Trường hợp nào sau đây xảy ra quan hệ cạnh tranh cùng loài?
Câu 16:
Quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định được gọi là
Câu 17:
Mật độ quần thể tăng khi
Câu 18:
Tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản, tạo thành những thế hệ mới là
Bắt đầu ngay
9 2.351