Thi thử THPT quốc gia tại TP.HCM: Đề thi, đáp án môn Hóa học năm 2015

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015

Cập nhật đáp án đề thi 8 môn thi THPT Quốc gia năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Từ ngày 11/05 đến ngày 14/05/2015 Sở giáo dục TP.HCM chính thức tổ chức thi thử thpt quốc gia 2015 cho tất cả 8 môn thi trong kỳ thi thpt quốc gia theo định hướng mới của Bộ giáo dục cho 8 môn: toán, văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý. Môn Hóa được thi vào chiều ngày 13/5. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi và đáp án thi thử môn Hóa của Sở GD TP. HCM.

Thi thử THPT quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Toán năm 2015

Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Vật lý năm 2015

Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Sinh học năm 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

Đề môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 485

Họ và tên thí sinh:..................................

Số báo danh:........................................

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố là: H=1; C=12; O=16; Li=7; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137.

Câu 1: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp chất rắn (X) và dung dịch (Y). Lọc tách (X), rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch (Y), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 6,40. B. 5,76. C. 3,20.* D. 3,84.

Câu 2: Cho phương trình:

NaX (tinh thể) + H2SO4 đặc t0 NaHSO4 + HX

Phương trình trên có thể được điều chế được các axit nào?

A. HCl, HF, HBr. B. HCl, HBr, HNO3. C. HCl, HF, HNO3.* D. HCl, HI, HNO3.

Câu 3: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa khi cho phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch KAlO2.*

B. Cho KOH dư vào dung dịch CrCl3.

C. Cho khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2

D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch KAlO2.

Câu 4: Một oxit của sắt khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc tím và có khả năng hòa tan Cu. Công thức oxit là

A. Fe2O3. B. Fe3O4.* C. FeO2. D. FeO.

Câu 5: Một hỗn hợp (X) gồm anđehit acrylic và một anđehit đơn chức no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hỗn hợp trên cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu được 2,86 gam CO2. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 11,88 gam.* B. 10,80. C. 8,64 gam. D. 7,56 gam.

Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1:2). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,08 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại m1 gam chất rắn Z. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được m2 gam kết tủa. Giá trị của m1, m2

A. 0,64 gam và 11,48 gam. B. 0,64 gam và 2,34 gam.

C. 0,64 gam và 14,72 gam.* D. 0,32 gam và 14,72 gam.

Câu 7: Chất nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với dung dịch Br2 ?

A. phenol.* B. etylen. C. benzen. D. axetilen.

Câu 8: Cho các phản ứng sau:

Các khí X, Y, Z lần lượt là

A. SO2, NO, CO2.* B. SO2, N2, CO2. C. SO2, N2, NH3. D. SO2, NO, NH3.

Câu 9: Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 500 ml KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,12M kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 4,925. B. 3,94.* C. 1,97. D. 2,55.

Câu 10: Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh?

A. Alanin. B. Anilin. C. Metylamin.* D. Glyxin.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Mã đề

Câu hỏi

Đáp án

Mã đề

Câu hỏi

Đáp án

Mã đề

Câu hỏi

Đáp án

Mã đề

Câu hỏi

Đáp án

132

1

D

209

1

D

357

1

D

485

1

C

132

2

C

209

2

A

357

2

A

485

2

C

132

3

C

209

3

B

357

3

C

485

3

A

132

4

B

209

4

A

357

4

C

485

4

B

132

5

A

209

5

D

357

5

D

485

5

A

132

6

B

209

6

D

357

6

A

485

6

C

132

7

C

209

7

B

357

7

B

485

7

A

132

8

C

209

8

A

357

8

D

485

8

A

132

9

B

209

9

B

357

9

C

485

9

B

132

10

B

209

10

C

357

10

A

485

10

C

132

11

C

209

11

B

357

11

C

485

11

C

132

12

C

209

12

D

357

12

A

485

12

D

132

13

A

209

13

C

357

13

C

485

13

D

132

14

A

209

14

A

357

14

D

485

14

C

132

15

C

209

15

D

357

15

C

485

15

D

132

16

D

209

16

C

357

16

C

485

16

D

132

17

D

209

17

D

357

17

D

485

17

B

132

18

C

209

18

C

357

18

B

485

18

C

132

19

B

209

19

B

357

19

C

485

19

B

132

20

D

209

20

B

357

20

D

485

20

D

132

21

A

209

21

B

357

21

C

485

21

B

132

22

D

209

22

D

357

22

B

485

22

D

132

23

A

209

23

A

357

23

C

485

23

C

132

24

A

209

24

C

357

24

C

485

24

B

132

25

D

209

25

C

357

25

B

485

25

C

132

26

C

209

26

D

357

26

A

485

26

A

132

27

B

209

27

C

357

27

D

485

27

D

132

28

A

209

28

D

357

28

C

485

28

B

132

29

C

209

29

B

357

29

C

485

29

A

132

30

C

209

30

B

357

30

B

485

30

A

132

31

A

209

31

B

357

31

A

485

31

A

132

32

D

209

32

A

357

32

A

485

32

A

132

33

B

209

33

B

357

33

A

485

33

A

132

34

D

209

34

C

357

34

D

485

34

B

132

35

B

209

35

D

357

35

B

485

35

B

132

36

D

209

36

B

357

36

B

485

36

D

132

37

A

209

37

A

357

37

D

485

37

A

132

38

A

209

38

C

357

38

A

485

38

D

132

39

C

209

39

A

357

39

C

485

39

D

132

40

A

209

40

B

357

40

A

485

40

A

132

41

B

209

41

A

357

41

A

485

41

C

132

42

B

209

42

A

357

42

D

485

42

D

132

43

D

209

43

D

357

43

D

485

43

A

132

44

D

209

44

A

357

44

A

485

44

B

132

45

B

209

45

B

357

45

B

485

45

C

132

46

B

209

46

C

357

46

C

485

46

B

132

47

B

209

47

C

357

47

B

485

47

B

132

48

C

209

48

A

357

48

B

485

48

B

132

49

A

209

49

B

357

49

D

485

49

C

132

50

D

209

50

D

357

50

B

485

50

A

Đánh giá bài viết
2 9.149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm