Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 32

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 32 với các câu hỏi và bài tập bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình học tập và nâng cao kết quả học tập môn Lý lớp 11.

Bài tập Vật lý 11 bài 32: Kính lúp

Câu 1: Một người có khoảng nhìn rõ từ 15cm đến ∞. Người đó quan sát vật nhỏ qua kính lúp tiêu cự 5cm. Mắt đặt cách kính 10cm. Xác định khoảng đặt vật trước kính

A. 4cm ≤ d ≤ 7,5cm

B. 5cm ≤ d ≤ 8,5cm

C. 3cm ≤ d ≤ 7,5cm

D. 5cm ≤ d ≤ 7,5cm

Câu 2: Một học sinh dùng kính lúp có độ tụ +10dp để quan sát một vật nhỏ. Trong trường hợp mắt không bị tật và em học sinh ngắm chùm kính lúp nói trên ở vô cực. Cho OCc = 25cm. Tính số bội giác.

A. G = 3,5

B. G = 3

C. G = 2,5

D. G = 2

Câu 3: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác?

A. Kích thước của vật.

B. Đặc điểm của vật.

C. Đặc điểm của kính lúp.

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 4: Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20cm quan sát một vật nhỏ nhờ một kính lúp trên vành ghi 5x. Kính lúp đặt sát mắt. Hỏi vật phải đặt trong khoảng nào trước kính lúp?

A. 6cm ≤ d ≤ 7cm

B. 5cm ≤ d ≤ 6cm

C. 4cm ≤ d ≤ 5cm

D. 3cm ≤ d ≤ 4cm

Câu 5: Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực?

A. Dời vật.

B. Dời thấu kính.

C. Dời mắt.

D. Không có cách nào.

Câu 6: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 10cm ÷ 50cm), dùng một kính lúp có độ tụ +8dp. Số bội giác của kính khi mắt người quan sát ở tiêu điểm ảnh của kính lúp là

A. 1,6

B. 1,2

C. 0,8

D. 1,5

Câu 7: Một người đặt mắt cách kính lúp một khoảng l để quan sát một vật nhỏ, trên kính có ghi 5x . Để số bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chứng, thì khoảng cách l phải bằng

A. 5cm

B. 10cm

C. 15cm

D. 20cm

Câu 8: Kính lúp có tiêu cự 5cm. Số bội giác của kính lúp đối với người mắt bình thường ( có khoảng nhìn rõ 25cm ÷ ∞) đặt sát thấu kính khi ngắm chừng ở điểm cực cận (Gc) và ở điểm cực viễn (Gv) là

A. Gc=4; Gv=5

B. Gc=5; Gv=6

C. Gc=5; Gv=5

D. Gc=4; Gv=6

Câu 9: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 10cm ÷ 50cm), dùng một kính lúp có độ tụ +8dp. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng ở điểm cực cận là

A. 2,4

B. 3,2

C. 1,8

D. 1,5

Câu 10: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 25cm ÷ ∞), dùng một kính lúp có độ tụ +20dp. Kính lúp để cách mắt 10cm và mắt ngắm chừng ở điểm cách mắt 50cm. Số bội giác của kính lúp đó là

A. 5,5

B. 4,5

C. 5,25

D. 4,25

Câu 11: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25cm đến vô cùng, dùng một kính lúp có độ tụ +20dp. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng không điều tiết là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đáp án D C A C C A A C C B B

Tham khảo thêm các bài trắc nghiệm Vật lý 11

Đánh giá bài viết
1 283
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm