Trắc nghiệm Danh động từ tiếng Anh có đáp án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề Danh động từ - Gerund có đáp án gồm 40 câu trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại những từ/ cụm từ theo sau là 1 V_ing hiệu quả.