Bài tập cuối tuần 22 Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 8
UNIT 10: RECYCLING
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Chủ đề:
-Môi trường việc bảo vệ môi trường
Ngữ pháp cấu trúc:
-Ôn tập: Thời hiện tại đơn giản tương lai đơn giản
-Câu bị động
In industry, most glass is recycled.
-Cấu trúc tính từ đi với động từ nguyên thể mệnh đề danh từ
+It is not difficult to remember…
+ I am delighted that you passed your English exams.
Từ vựng:
-Động từ
-Từ vựng về i trường bảo v môi trường
I. Tìm một từ cách phát âm khác với các từ còn lại phần gạch chân.
1. A. refill
B. pipe
C. find
D. library
2. A. wrap
B. matter
C. plastic
D. shade
3. A. how
B. show
C. know
D. throw
4. A. year
B. dear
C. wear
D. clear
5. A. mixed
B. washed
C. dried
D. relieved
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau.
1.These beautiful pictures_________ from recycled paper.
A. make B. makes C. is made D. are made
2. People_________ dried sugar canes to produce paper.
A. reuse B. is reusing C. are reused D. has reused
3. I’m very happy_________ a letter from my family.
A. receive B. receiving C. to receive D. received
4. We are delighted________ you will join our group.
A. then B. that C. which D. there
5. A decision__________ until the next meeting.
A. does not make B. will not make
C. are not made D. will not be made
6. The milkmen ___________ empty milk bottles.
A. will collect B. will be collected
C. are collected D. has collected
7. In the USA, million of old car tires are_________ away every year.
A. cut B. pushed C. thrown D. flown
8. Compost is a wonderful natural_________ . It helps plants grow.
A. sandal B. glassware C. metal D. fertilizer
9. Farmers have _________ their waste for thousands of years.
A. rebuilt B. recycled C. remade D. redone
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
10. The representatives from ‘Friends of the Earth” show us how to_____________the
environment.
A. protect B. prevent C. reduce D. refill
III. Chuyển các câu sau sang thể bị động.
1.The waiter refilled my glass.
_____________________________________________________________
2. My secretary will notify you next week.
_____________________________________________________________
3. Is a student pilot flying that airplane?
_____________________________________________________________
4. Alan’s knowledge about art doesn’t impress me.
_____________________________________________________________
5. People throw away billions of cans every year all over the world.
_____________________________________________________________
IV. Sử dụng c động từ đã cho thể bị động để hoàn thành các câu sau.
use, play, destroy, made, export
1.Bread___________ from wheat.
2. Soccer ___________all over the world.
3. Millions of trees_________________________ by pollution every year.
4. A compass____________ for showing directions.
5. Millions of cars__________________________ from Japan every year.
V. Tìm một lỗi sai trong 4 phần được gạch chân mỗi câu sau rồi chữa lại cho đúng.

Ôn tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 8 năm học 2018 - 2019, VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác nhau. Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 8 tuần 22 - Unit 10 Recycling có đáp án giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức trọng tâm trong bài 10 hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung bài tập và đáp án tại đây: Bài tập cuối tuần 22 Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling. Ngoài ra, VnDoc.com cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới khác như: Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 RECYCLING có đáp án, Từ vựng - bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Recycling, Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Recycling, ....

Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
2 1.324
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm