Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 tuần 31 Unit 14 Wonders Of The World

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 8 TẬP 2
UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Chủ đề:
-Những quan địa danh nổi tiếng thế giới Việt Nam
Ngữ pháp cấu trúc:
-Ôn tập: Câu b động
-Câu hỏi gián tiếp với If whether:
Nga asked me if/ whether I knew the Pyramid of Cheop.
-Cấu trúc với động từ nguyên thể: how to go there where to buy souvenirs…
Từ vựng:
-Động từ (dạng nguyên thể)
-Từ để hỏi (how, where, when…) đi với cấu trúc nguyên thể.
I. Chọn t cách phát âm khác với các từ còn lại phần gạch chân.
1. A. wonder
B. carol
C. compile
D. patron
2. A. religious
B. ranger
C. gallery
D. urge
3. A. twin
B. interview
C. include
D. kind
4. A. surround
B. jungle
C. husk
D. buffalo
5. A. heritage
B. shortage
C. teenage
D. luggage
II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau.
1.The Great Pyramid of Giza_____________ as a tomb of Pharaoh Cheops in 2720 B.c.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. has been built B. was built C. is built D. will be built
2. My friend asked me_________ I studied at a school in the city center.
A. when B. then C. unless D. whether
3. A stranger told me how________ to the nearest bus-stop.
A. gone B. going C. to go D. is going
4. In the end, we decided_________ Angkor Wat.
A. to visit B. visiting C. visited D. would visit
5. I asked him if_______ far from his house to the cinema.
A. it is B. it was C. is it D. was it
6. They showed me__________ to buy the air ticket.
A. whom B. which C. where D. what
7. We__________ to get home before the lunch time.
A. delayed B. finished C. avoided D. tried
8. Angkor Wat should really be known a wonder of the world.
A. as B. like C. so D. alive
9. This temple was built 100 years ago to__________ a Hindu God.
A. present B. honor C. express D. Explain
10. Is Ha Long Bay in the seven natural wonders of the world?
A. composed B. consisted C. included D. gathered
III. m dạng đứng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau,
1.We are going to have a (MEDICINE)___________ check-up next Monday.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Strawberries are (PLENTY)___________ in the summer.
3. Do you think this shirt is (SUIT) ___________ for me?
4. After many years of (FAIL) _______________ , Edison finally (SUCCESS) __________
in inventing the light bulb.
IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1.I’m beginning (understand)___________ what you mean.
2. I didn’t know how (get) ________ to your house so I stopped (ask) __________ the way.
3. Would you like me (go) __________ with you? I said to her.
-I’d rather (go)__________ alone, he answered.
4. After (hear)_________ the condition, I decided (not, enter)_________ the competition.
5. I used (ride)__________________ a lot but I (not, have) a chance to do any since
(come)__________ here.
V. Chuyển các câu sau sang thể bị động.
1.D. E. Hughes invented the microphone in 1878.
___________________________________________________
2. Do people speak Spanish in Brazil?
___________________________________________________
3. Someone will list my name in the new telephone directory.
___________________________________________________
4. A plumber is going to fix the leaky faucet.
___________________________________________________

English 8 Unit 14: Wonders Of The World

Bài tập cuối tuần lớp 8 môn Tiếng Anh chương trình cũ Unit 14 Wonders Of The World có đáp án nằm trong bộ đề Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 năm học 2018 - 2019 mới nhất trên VnDoc.com. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 nắm chắc kiến thức đã học hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội tài liệu tại đây: Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 tuần 31 Unit 14 Wonders Of The World. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 8

    Xem thêm