Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD

Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 bài 14 Kì quan Thế giới sẽ cung cấp từ mới cho học sinh nhằm để các em biết được một số địa danh, các kỳ quan nổi tiếng trên thế giới, giúp các em phát triển các kỹ năng tiếng Anh cần thiết, thực hành câu hỏi "yes/ no" để đoán về một nơi nào đó, học nghe một quảng cáo để tìm kiếm và sửa chữa những lỗi sai.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8 THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kỳ II Tiếng Anh lớp 8 THCS Tam Hưng năm 2015

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 COMPUTERS

Getting Started (Trang 131 SGK Tiếng Anh 8)

Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures.

(Ghép tên những địa danh nổi tiếng thế giới đúng với những bức tranh.)

Stonehenge The Pyramids Sydney Opera House

Gợi ý:

a) The Pyramids: Kim Tự Tháp (Ai Cập)

b) Sydney Opera House: Nhà hát Sydney (Úc)

c) Stonehenge: Bãi đá cổ Stonehenge (Anh)

Listen and Read (Trang 131-132 SGK Tiếng Anh 8)

Hoa: I'm bored. Let's play a game.

Nhi: What shall we play?

Nga: We can play 20 Questions.

Nhi: What's that? I don't know how to play it.

Nga: It's a guessing game. I think of a famous person or place. Then you have to ask me questions to find out who or what it is.

Hoa: It sounds very easy. How does it work?

Nga: I can only answer 'yes' or 'no', and you can only ask 20 questions.

Hoa: What happens if we can't guess the correct answer?

Nga: I win.

Hoa: All right. You go fist, Nga.

Nga: Ok. You might know this place. I'll give you a clue. It isn't in Viet Nam.

Hoa: Is it in Asia?

Nga: No.

Nhi: Is it in America?

Nga: Yes.

Nhi: Is it in New York?

Nga: Yes.

Hoa: I know. It's the Golden Gate Bridge!

Nga: No. The Golden Gate Bridge isn't in New York! It's in San Francisco.

Nhi: I think the answer is the Statue of Liberty.

Nga: You're right, Nhi.

Hướng dẫn dịch

Nhấp chuột vào đây để Hiển thị phần dịch. Nhấn đúp chuột để ẩn phần vừa hiện ra.

1. Practice the dialogue with two classmates.

(Thực hành hội thoại với hai bạn cùng lớp.)

2. Complete the summary. Use words from the dialogue.

(Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.)

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1) gamecalled 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2) place and she gave the others a (3) clue by saying that it wasn't in (4) Viet Nam. Nhi found out the place was in (5) America. Hoa thought it was the (6) Golden Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was (7) right when she said it (8) was the Statue of Liberty.

Speak (Trang 132-133 SGK Tiếng Anh 8)

1. Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your own ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

(Hãy nghĩ đến 10 địa danh nổi tiếng. Em có thể dùng tên những địa danh liệt kê trong khung hoặc theo ý kiến của em. Viết một câu hỏi Có/ Không về mỗi địa danh. Hỏi và trả lời với bạn bên cạnh.)

Gợi ý:

2. Talk about your classmates' answers with your partner.

(Thuật lại câu trả lời của bạn em với bạn bên cạnh.)

- I asked Hoa if Phong Nha Cave was in southern Viet Nam. She said that it wasn't.

- I asked Hung whether PETRONAS Twin Towers in Malaysia was the highest building in the world. He said that it was.

- I asked Lan if the Great Barrier Reef was a World Heritage Site. She said that it was.

- I asked Ngoc whether the Empire State Building was in Australia. She said that it wasn't.

- I asked Tuan if Ha Long Bay was a World Heritage Site. He said that it was.

- I asked Mai whether Big Ben was in Paris, France. She said that it wasn't.

Listen (Trang 133 SGK Tiếng Anh 8)

There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph into your exercise book.

(Có 4 lỗi trong bài quảng cáo này. Em hãy nghe băng và sửa lại những lỗi đó cho đúng rồi chép vào vở bài tập.)

Gợi ý sửa lỗi:

Do you want a quiet, relaxing vacation?

Look no further than beautiful far north Queensland. Stay right on the beach at the Coconut Palm Hotel. Take guided tours through the rainforest, swim in the crystal-clear water of the Coral Sea and snorkel amongst the coral of the Great Barrier Reef Marine Park Would Heritage Site.

Call (077) 6924 3927 for more information.

Nội dung bài nghe:

Mr. Robinson: I think this place sounds all right.

Mrs. Robinson: You mean the one in far north Queensland?

Mr. Robinson: Yes, it sounds perfect. The Coconut Palm Hotel is right on the beach according to the advertisement. Imagine getting up in the morning and looking at the Pacific Ocean.

Mrs. Robinson: It must be near a rainforest because the hotel offers guided tours. I hope there won't be a lot of mosquitoes.

Mr. Robinson: I don't think there will be because it'll be dry when we go.

Mrs. Robinson: The Great Barrier Reef Marine Park is a World Heritage Site, isn't it?

Mr. Robinson: That's right.

Mrs. Robinson: OK. Let's find out how much it costs. What's the phone number?

Mr. Robinson: 077-6924-3927.

Mrs. Robinson: 6924 3927.

Read (Trang 134 SGK Tiếng Anh 8)

Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging Gardens of Babylon in present-day Iraq, the Statue of Zeus in Greece, and the Pyramid of Cheops in Egypt. The pyramid is the only wonder you can still see today.

Many people claim that there were other wonders, which the ancient Greeks knew nothing about. These include the Great Wall of China, the Taj Mahal in India and Angkor Wat in Cambodia.

Angkor Wat should really be known as a wonder because it is the largest temple in the world. The temple was built around the year 1100 to honor a Hindu God, but over the next three centuries it became a Buddhist religious center. The area surrounding the temple, Angkor Thom, used to be the royal capital city.

In the early 15th century, the Khmer rulers moved to Phnom Penh and Angkor was quiet. It now is a famous tourist attraction.

Hướng dẫn dịch:

Cách đây hàng thế kỉ ở Hy Lạp cổ đại có một người tên là Antipater thành Sido đã biên soạn một danh mục cho biết về bảy kì quan của thế giới là gì. Bảy kì quan này bao gồm Vườn treo Babylon ở Iraq ngày nay, tượng thần Zeus ở Hy Lạp và Kim tự tháp Cheops ở Ai Cập. Kim tự tháp này là kì quan duy nhất bạn có thể thấy được cho đến tận bây giờ.

Nhiều người tuyên bố rằng còn có nhiều kì quan khác nữa mà người Hy Lạp cổ đại không biết đến. Những kì quan này bao gồm Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ và Angkor Wat ở Cam pu chia.

Angkor Wat thật sự được biết đến như một kì quan vì nó là ngôi đền lớn nhất thế giới. Ngôi đền này được xây vào khoảng năm 1100 để tôn thờ vị thần đạo Hindu, nhưng hơn 3 thế kỉ sau đó nó trở thành trung tâm tín ngưỡng Phật giáo. Vùng đất xung quanh đền, Angkor Thom đã từng là thành phố thủ đô của hoàng gia.

Vào đầu thế kỉ 15, những kẻ thống trị Khmer đến Phnom Penh và Angkor chìm trong im lặng. Giờ đây nó là điểm hấp dẫn khách du lịch.

Complete the sentences:

(Hoàn thành các câu:)

Đánh giá bài viết
2 5.169
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm