Giải tiếng Anh Unit 5 lớp 8 Study Habits

Getting Started trang 46 SGK tiếng Anh 8 Unit 5

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule. Thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời câu hỏi về thời khóa biểu bài học của em.

- How often do we have math?

We have math five times a week.

- How often do we have English?

We have English twice a week.

- How often do we have physics and chemistry?

We have physics and chemistry twice a week for each.

- How often do we have history and geography?

We only have one period a week for history and geography.

- How often do we have physical education?

We have physical education once a week.

Hướng dẫn dịch

- Chúng ta thường xuyên học toán không?

Chúng tôi có môn toán năm lần một tuần.

- Chúng ta thường xuyên học tiếng Anh không?

Chúng tôi có tiếng Anh hai lần một tuần.

- Chúng ta thường xuyên học môn vật lý và hóa học không?

Chúng tôi có môn vật lý và hóa học hai lần một tuần cho mỗi môn.

- Chúng ta thường xuyên học lịch sử và địa lý không?

Chúng tôi chỉ có một tiết một tuần cho lịch sử và địa lý.

- Chúng ta thường xuyên học thể dục không?

Chúng tôi có giáo dục thể chất mỗi tuần một lần.

Listen and Read trang 46 47 SGK tiếng Anh 8 Unit 5

Click để nghe

Nội dung bài nghe

Mom: Tim? Tim? Are you home?

Tim: Yes, Mom. I’m in the living-room. What is it, Mom?

Mom: I went to your school today and Miss Jackson gave me your report card.

Tim: Oh, is it a good report?

Mom: Don't worry. It’s excellent. You did very well.

Tim: May I see the report?

Mom: Sure. I’m proud of you, Tim. I know you worked really hard this semester.

Tim: Thanks, Mom.

Mom: But there’s one thing you need to improve.

Tim: What’s that, Mom?

Mom: Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. She asked me to give you this dictionary.

Tim: Yes, I know. Some of those Spanish sounds are really hard. I’ll try my best to improve them.

Mom: I believe you can do it, Tim.

Bài dịch:

Mẹ: Tim? Tim? Phải con về không?

Tim: Vâng, thưa mẹ. Con đang ở phòng khách. Có chuyện gì đấy Mẹ?

Mẹ: Hôm nay mẹ đến trường con và Cô Jackson đưa cho mẹ phiếu điểm của con.

Tim: Ô, phiếu điểm tốt không?

Mẹ: Đừng lo lắng. Xuất sắc. Con học rất tốt.

Tìm: Mẹ cho con xem phiếu điểm nhé?

Mẹ: Được. Mẹ hãnh diện về con, Tim ạ. Mẹ biết học kì này con học rất chăm.

Tim: Cám ơn Mẹ.

Mẹ: Nhưng có một môn con cần phải trau dồi.

Tim: Đó là môn gì vậy, Mẹ?

Mẹ: Cô Jackson nói con nên học chăm hơn về phát âm tiếng Tây Ban Nha. Cô ấy yêu cầu mẹ cho con cuốn tự điển này.

Tim: Vâng, con biết. Một vài âm tiếng Tây Ban Nha thật khó. Con sẽ cố gắng trau dồi chúng.

Mẹ: Mẹ tin con sẽ làm được, Tim ạ.

1. Practice the dialogue with a partner. Thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.

2. True or false? Check (✓) the boxes. Đúng hay sai? Ghi dấu (S) vào các khung.

Đáp án

a - False - Tim was in the living room when his mother called him

b - True

c - False - Tim’s report card is excellent.

d - True

e - False - Tim needs to improve his Spanish pronunciation.

f - True

3. Answer the questions. Trả lời các câu hỏi.

a. Miss Jackson is Tim's teacher.

b. Miss Jackson gave Tim's mother his report card.

c. He did very well this semester.

d. She said Tim should improve his Spanish pronunciation.

e. At the end of the conversation, Tim's mother gave him a dictionary.

Speak trang 47 - 48 SGK tiếng Anh 8 Unit 5

Work in groups. Ask each other about your study. Use the questions and words in the boxes to help you. Làm việc theo nhóm. Hỏi nhau về việc học của các em.. Dùng câu hỏi và từ trong khung để giúp các em.

Hướng dẫn dịch

1 - Bạn làm bài tập ở nhà vào lúc nào?

2 - Ai giúp bạn làm bài tập về nhà?

3 -  Bạn dành bao nhiêu thời gian để học các môn học này: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Tiếng Anh, v.v.?

4 - Bạn cần cải thiện môn học nào?

5 -  Bạn làm gì để cải thiện môn tiếng Anh của mình?

Gợi ý

1. When do you do your homework?

- I do my homework at different times.

2. Who helps you with your homework?

- No one helps me with my homework. I do it by myself.

3. How much time do you spend every day on these subjects: Math,Vietnamese, History, English...?

- I spend more than two hours every day on these subjects.

4. Which subject(s) do you need to improve?

- I need to improve my chemistry and biology.

5. What do you do to improve your English?

- I listen to English lessons on the tape or to the English programmes on the radio such as the BBC or the VOA Special English... Besides, I join the English Speaking Club in my town.

Listen trang 48 SGK tiếng Anh 8 Unit 5

Click để nghe

Listen to the dialogue and complete the report card. Nghe bài đối thoại và điền vào phiếu điểm.

Name: Sarah Chen Subject: English

Class: 8C Marking period: First term

Days present: (1) 87 days Days absent: (2) 5 days

Behavior - Participation: (3) S Co-operation: S

Listening: (4) C Speaking: (5) A

Reading: (6) A Writing: (7) B

A = Excellent B = Good C = fair D = Poor

F= Fail Sa = Satisfactory U = Unsatisfactory

Comments: Speaks English quite well.

However, she does need to improve her listening skill.

Teacher's signature: Parents' signature:

Miss Blake Mrs Chen

Date: February 17, 2003

Nội dung bài nghe

Miss. Lien: Good evening, Mr. Lam and Mrs. Linh.

Mr. Lam: Thank you.

Miss Lien: I’m pleased to tell you that Nga has worked very hard this year and her grades are very good.

Mrs. Linh: I'm so pleased to hear that.

Miss. Lien: She missed 5 days of school due to sickness but the attendance of 87 days for the whole term is acceptable. Both her participation and cooperation are satisfactory. So, there’re no problems there.

Mrs. Linh: How is she doing in English?

Miss. Lien: Her speaking and reading are excellent and her writing is good. If she works a bit harder on her writing skills, she should get an A for writing next term.

Mrs. Linh: How about comprehension?

Miss. Lien: I'm afraid she’s not very good at that. I gave her a C.

Mrs. Linh: How can we help her improve?

Miss. Lien: Get her to watch English TV if possible, and encourage her to listen to English radio programs. Also, I have some cassettes here which you can borrow.

Mr. Lam: Thank you very much, Miss Lien. We really appreciate your help.

Hướng dẫn dịch

Cô Liên: Chào anh Lâm và chị Linh.

Ông Lâm: Xin cảm ơn.

Cô Liên: Tôi vui mừng nói với bạn rằng Nga đã làm việc rất chăm chỉ trong năm nay và điểm của cô ấy rất tốt.

Bà Linh: Tôi rất vui khi biết điều đó.

Cô Liên: Cô nghỉ học 5 ngày do ốm nhưng việc đi học cả học kỳ là 87 ngày thì có thể chấp nhận được. Cả sự tham gia và hợp tác của cô ấy đều đạt yêu cầu. Vì vậy, không có vấn đề gì ở đó.

Bà Linh: Tiếng Anh của cô ấy thế nào?

Cô Liên: Nói và đọc của cô ấy rất xuất sắc và cô ấy viết tốt. Nếu cô ấy chăm chỉ hơn một chút về kỹ năng viết của mình, cô ấy sẽ đạt điểm A cho môn viết trong học kỳ tới.

Bà Linh: Còn về lĩnh vực thì sao?

Cô Liên: Tôi e rằng cô ấy không giỏi lắm. Tôi đã cho cô ấy điểm C.

Bà Linh: Làm thế nào chúng tôi có thể giúp cô ấy tiến bộ?

Cô Liên: Cho cô ấy xem TV tiếng Anh nếu có thể, và khuyến khích cô ấy nghe các chương trình radio tiếng Anh. Ngoài ra, tôi có một số băng cát xét ở đây mà bạn có thể mượn.

Anh Lâm: Cảm ơn cô Liên rất nhiều. Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.

Read trang 49 - 50 SGK tiếng Anh 8 Unit 5

Bài dịch:

Nhiều người học ngoại ngữ học từ với nhiều cách khác nhau. Một vài người liệt kê danh sách và ghi nghĩa của từ mới bằng tiêng mẹ đẻ của mình và cố gắng học thuộc lòng. Tuy nhiên, nhiều người khác thì không. Thay vào đó, họ viết một hoặc hai câu thí dụ với mỗi từ mới để nhớ cách dùng từ đúng.

Để nhớ từ tốt hơn, một vài người học viết mỗi từ và cách dùng của nó vào một tờ giấy nhỏ và dán nó ở một chỗ nào dó trong nhà để học bất ki lúc nào.

Nhiều người học ngoại ngữ không cố học thuộc tất cả từ họ gập. Họ thường gạch dưới hay làm nổi chỉ những từ họ muôn học. Điều này giúp họ nhớ những từ quan trọng.

Cũng có nhiều cách học khác nhau cùng một số từ. Chẳng hạn nếu bạn cố học 10 từ trong hai ngày, bạn có thể làm diều đó trong hai cách. Bạn có thể học 5 từ đầu ngày thứ nhất, và sau đó học 5 từ kia ngày kế. Tuy nhiên, vì sự ôn cần thiết, bạn có thể học tất cả 10 từ ngày đầu tiên và ôn chúng ngày hôm sau. Điều này giúp bạn thực hành các từ nhiều lần hơn.

Người học ngoại ngữ nên thử nhiều cách học từ khác nhau dể tỉm ra cách tốt nhất cho chính mình. Các bạn hãy tự hỏi: Tôi nên học từ như thế nào?

1. True or false? Check (✓) the boxes. Đúng hay sai? Đánh dấu (✓) vào các khung.

Đáp án

a - False

Some language learners write the meanings of new words in their mother tongue.

b - True

c - False

Many leaners do not try to learn all new words they come across.

d - True

2. Answer the questions. Trả lời câu hỏi.

a. No, they don't learn words in the same way.

b. Because they want to remember how to use the words in the right way.

c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere so as to learn it at any time.

d. Because they want to learn only important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f. I should try different ways of learning words and find out the best one.

Write trang 50 - 51 SGK Tiếng Anh 8 Unit 5

1. Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of the term. Identify the sections. Label them with correct letters. Nhìn lá thư của Hoa gửi cho Tim. Cô ấy viết nó vào cuối học kỳ. Xác định các phần. Dán nhãn chúng với mẫu tự đúng.

a) 12 Tran Hung Dao St.

Ha Noi

February 10, 200...

b) Dear Tim

c) Thanks for your letter. I'm pleased to hear you had an enjoyable Christmas vacation.

We received our first semester report a few days ago. I got good grades for Science, English and History, but my math result was poor. My math teacher asked me to spend more time on it. I must study harder next semester.

It is almost Tet. That's the Lunar New Year Festival in Viet Nam. I think l told you about it in my last letter. We're going to Hue tonight to celebrate the festival with my grandmother. I'll send you a postcard from there.

Write soon and tell me all your news.

d) Regards.

Hoa.

2. Now help Lan to write a letter to her penpal Donna in San Francisco.. Use the information in the box. Bây giờ hãy giúp Lan viết một lá thư cho bạn tâm thư của cô, Donna ở San Francisco. Dùng thông tin trong khung.

15 Nguyen Trai St, Ha Noi

July 20, 200...

Dear Donna,

Thanks a lot for your letter. I'm pleased to hear that you had a great time on Mother's Day.

We received our second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics and Math, but my History and English results were poor. My History and English teachers told me to improve these two subjects.

The Mid-Autumn Festival is coming in a few weeks. It's also called the moon festival in Viet Nam. I'm going to Ha I^ong Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. I'll send you a postcard from there.

Write soon and tell me all your news.

Best wishes

Lan

Language Focus trang 52 - 53 SGK Tiếng Anh 8 Unit 5

1. Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box. Điền các bài đối thoại. Dùng trạng từ chỉ thể cách trong khung.

softly well fast badly hard

a. Hoa: Does Mrs Nga speak English?

Lan: Oh, yes. She speaks English (0) well.

b. Hoa: Ba always gets excellent grades.

Lan: That's because he studies (1) hard.

c. Hoa: That's our bus!

Lan: Run (2) fast and we might catch it.

d. Hoa: I'm very sorry. I know I behaved (3) badly.

Lan: It's all right.

e. Hoa: I can't hear you, Lan.

Lan: Sorry, but I'm speaking (4) softly because I have a sore throat.

2. Work with a partner. Look at the picrure of Mr Hao's house. Use the words in the box. Say what he should do. Thực hành với một bạn cùng học. Nhìn hình nhà của ông Hao. Dùng từ trong khung. Hãy nói những ông ấy nên làm.

repair paint cut replant mend

a. Mr Hao should repair the roof.

b. He should cut the grass.

c. He should replant the trees.

d. He should mend the walls, doors and windows, too

e. He should paint the doors and windows.

f. He should empty the rubbish can.

3. Work with a partner. Suppose you are Tim's mother. Report Miss Jackson's commands and requests in her conversation with Tim's mother. Thực hành với một bạn cùng học. Giả sử bạn là mẹ của Tim. Tường thuật những mệnh lệnh và yêu cầu của Cô Jackson ở cuộc đối thoại của cô với mẹ của Tim.

a. Miss Jackson asked me to wait for her outside her office.

b. She asked me to give you your report card for this semester.

c. She asked me to help you with your Spanish pronunciation.

d. She told me to meet her the next week.

4. Work with a partner. Report Miss Jackson's advice she gave in her conversation with Tim's mother. Thực hành với một bạn cùng học. Tường thuật lời khuyên của Cô Jackson trong cuộc đối thoại với mẹ của Tim.

a. Miss Jackson advised you to spend more time on Spanish pronunciation. - Miss Jackson said (that) you should spend more time on Spanish pronunciation.

b. She advised you to practise speaking Spanish every day.

c. She advised you to listen to Spanish conversations on TV.

d. She advised you to practise reading aloud passages in Spanish.

e. She advised you to use a dictionary to find out how to pronounce Spanish words.

Giải bài tập SGK tiếng Anh Unit 5 lớp 8: Study Habits hướng dẫn giải các bài tập trong SGK Tiếng Anh lớp 8 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải sách giáo khoa tiếng Anh 8 Unit 5 Study habits dưới đây là tài liệu ôn thi Tiếng Anh lớp 8 hữu ích, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức Tiếng Anh trong chương trình phổ thông lớp 8 hiệu quả mà không cần sách giải bài tập tiếng Anh 8.

Soạn tiếng Anh unit 5 lớp 8 Study habits bao gồm đáp án các phần bài tập trang 46 - 63 SGK tiếng Anh lớp 8 tập 1 hệ 7 năm giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 unit 5 Study habits và các kỹ năng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Unit 5 Study habits hiệu quả.

Trên đây là Giải SGK tiếng Anh 8 Unit 5 Study habits trang 46 - 53. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The young pioneers

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
127 79.284
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm