Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 8 Unit 3: At Home

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 Unit 3: At Home có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn ôn tập hữu ích dành cho các bạn muốn ôn luyện kĩ kiến thức của bài 3 đồng thời tập dượt dạng bài kiểm tra ngắn. Mời các bạn vào tham khảo.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 8 tại:

Soạn Unit 3 lớp 8 At home hệ 7 năm

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 8 Unit 3 có đáp án

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. folderB. coverC. packetD. over
2. A. illB. lifeC. killD. sing
3. A. chickenB. muchC. chemistryD. chore
4. A. drugB. cutC. busD. century
5. A. streamB. reachC. breadD. eat

II. Reorder the word to make a meaningful sentence. 

1. looked/ the/ Paul/ at/ in/ himself/ mirror.

___________________________

2. many/ in/ How/ are/ rooms/ her/ there/ house/ ?/

___________________________

3. He/ because/ late/ angry/ was/ I/ was/ ./

___________________________

4. Odeon/ Should/ that/ the/ I/ and/ at/ see/ go/ film/ ?/

___________________________

5. There's/ house/ garden/ a/ the/ behind/ ./

___________________________

Đáp án

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

II. Reorder the word to make a meaningful sentence.

1 - Paul looked at himself in the mirror.

2 - How many rooms are there in her house?

3 - He was angry because I was late.

4 - Should I go and see that film at the Odeon?

5 - There's a garden behind the house.

II. Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh Unit 3 lớp 8 At home có đáp án

I. Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh. (5 điểm)

1. bedroom/ is/ This/ Mai's

2. table/ There/ room/ is/ a/ left/ on/ the/ of/ the

3. is/ The/ table/ near/ wardrobe/ the

4. books/ on/ are/ bookshelf/ the/ There/ many/ folders/ and

5. right/ On/ room/ of/ the/ window/ a/ is/ there/ the

II. Chọn đáp án đúng nhất. (5 điểm)

1.She ______ go to hospital last week.

A. had to

B. must

C. ought to

2. Tom has just been offered a job. I think Tom _______ accept the job.

A. must

B. ought to

C. has to

3. You __________ drive. You are too tired.

A. ought not to

B. mustn't

C. don't have to

4. You _______ forget what I told you. It's very important.

A. ought not to

B. don't have to

C. mustn't

5. I ___________ wear a suit to work but I usually do.

A. don't have to

B. ought not to

C. mustn't

Đáp án

I. Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh. (5 điểm)

1.This is Mai’s bedroom.

2. There is a table on the left of the room.

3. The wardrobe is near the table.

4. There are many books and folders on the bookshelf.

5. On the right of the room there is a window.

II. Chọn đáp án đúng nhất. (5 điểm)

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - A;

Trên đây là Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh Unit 3 lớp 8 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
3 5.840
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh Xem thêm