Giải Unit 13 lớp 8 Festivals

Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 bài 13: Lễ hội giúp học sinh hiểu được từ vựng về những lễ hội, ngày lễ lớn của dân tộc và của các quốc gia khác. Bên cạnh đó, giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 13 Festivals này còn giúp các em nắm bắt được các phong tục tập quán của người Việt Nam và biết thêm thông tin về một số lễ hội truyền thống của người Việt Nam.

Getting Started Trang 121 SGK tiếng Anh 8 Unit 13

Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet Nam? Why? Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh và nói những người này nên đi đâu khi họ thăm Việt Nam? Tại sao?

1. Tom likes swimming and sunbathing.

=> Tom should go to beaches.

2. David is interested in ancient cities.

=> David should go to Hoi An.

3. Huckleberry likes mountain-climbing.

=> Huckleberry should go to Sapa.

4. Oliver is keen on pottery.

=> Oliver should go to Bat Trang.

5. Robinson is fond of crowded places

=> Robinson should go to Ho Chi Minh City.

Listen and Read Trang 121 - 122 SGK Tiếng Anh 8 Unit 13

Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking festival, Ba. Can you explain what is happening?

Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making and rice-cooking.

Liz: Where does the water come from?

Ba: There's a river about one kilometer away. One person from each team has to run to the river. There are four bottles of water on the river bank and each runner must take a bottle and return to the starting position.

Liz: That man seems upset. What did he just yell?

Ba: He ureed his teammate to run faster.

Liz: What's special about the fire-making contest?

Ba: The fire is made in the traditional way. Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together. The winners are the first ones to make a fire.

Liz: I'm interested in the rice-cooking contest, too.

Ba: Six people from each team participate in this event. They have to separate the rice from the husk and then cook the rice.

Liz: How do they decide who wins the contest?

Ba: The judges try the finished products and the most dclicious rice is the winner. Then all the points are added and the grand prize is awarded.

Liz: Is that what is happening now?

Ba: The council leader just said that he was pleased to award the prize to the Thon Trieu team.

Hướng dẫn dịch:

Liz: Ba, cám ơn bạn đã mời mình đến dự lễ hội nấu cơm. Bạn có thể giải thích cho mình điều gì sẽ diễn ra không?

Ba: Được chứ. Có 3 cuộc thi: thi lấy nước, thi đốt lửa, và thi nấu cơm.

Liz: Thế nước ở đâu?

Ba: Cách đây khoảng một cây số có một con sông. Mỗi người của mỗi đội phải chạy ra sông. Có bốn chai nước để ở bờ sông và mỗi người phải lấy một chai đem về vị trí xuất phát.

Liz: Người kia trông có vẻ bồn chồn. Anh ta hét la điều gì thế?

Ba: Anh ấy yêu cầu người của đội mình chạy nhanh lên.

Liz: Có gì đặc biệt trong cuộc thi đốt lửa?

Ba: Người ta đốt lửa theo cách truyền thống. Các thành viên của hai đội cố gắng đốt lửa bằng cách cọ xát các thanh tre với nhau. Người thắng cuộc là người đầu tiên nhóm được lửa.

Liz: Mình còn muốn biết về cuộc thi nấu cơm nữa.

Ba: Mỗi đội có 6 người tham gia cuộc thi này. Họ phải đãi gạo tách vỏ trấu ra sau đó nấu cơm.

Liz: Làm thế nào để quyết định ai là người thắng cuộc?

Ba: Ba giám khảo sẽ thử xem cơm ai chín và ngon nhất thì đó là người thắng cuộc. Khi cộng lại số điểm của các phần thi ban giám khảo sẽ trao giải nhất.

Liz: Đấy là những gì đang diễn ra phải không?

Ba: Lãnh đạo hội đồng vừa nói rằng ông ấy rất hài lòng khi trao giải cho đội Thôn Triều.

1. Practice the dialogue with a partner. Luyện tập hội thoại với bạn bên cạnh.

2. True or false? Check (√) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book. Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (√) vào cột đúng, sau đó sửa lại những câu sai và viết vào vở bài tập.

Speak Trang 123 SGK tiếng Anh 8 Unit 13

1. Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start like this: Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Bà Quyên đang nói chuyện với Lan về việc chuẩn bị cho Tết. Hãy xếp những câu nói của họ theo đúng thứ tự. Hãy bắt đầu như thế này:

Thứ tự đúng:

A. Have you tidied the bedrooms?

F. Yes, I have. Where are you going Mom?

C. To the market. I have to buy some oranges and some pomegranates.

H. Could you collect my new ao dai at the tailor round the conner?

D. Sure, I will.

J. Thanks, Mom. Is there anything you want me to do while you're out?

B. Not really. But I want our house to look nice at the festival.

G. Mom, I know what to do now. I'll clean all the glass windows.

E. That's very good. Bye-bye, Sweetie.

I. Bye, Mom.

2. Now make up your own dialogue. Talk about preparations for another festival. The list below will help you. Bây giờ hãy xây dựng đoạn hội thoại của riêng em nói việc chuẩn bị cho một lễ hội khác. Danh mục dưới đây sẽ giúp em.

Đoạn hội thoại gợi ý:

Hoa: Is your school festival tomorrow, Lan?

Lan: Yes, that's right! There will be a lot of contests for school boys and girls, such as a flower arrangement contest, mini football matches, fashion shows and some others.... And there is a lot of work to do right now.

Hoa: Really? It's interesting!

Lan: Would you like to take part in the festival with us?

Hoa: Yes, I'd love to. But is there anything I can do for you?

Lan: Could you help me to send some letters of invitation to our old friends?

Hoa: Yes, of course. Anything else?

Lan: Not really. Thanks, Hoa. And now I have to go to the market and buy some cakes, candies and fruit for our class party. Bye, Hoa. See you tomorrow.

Hướng dẫn dịch

Hoa: Ngày mai trường bạn có lễ hội đúng không, Lan?

Lan: Vâng, đúng vậy! Sẽ có rất nhiều cuộc thi dành cho nam sinh và nữ sinh trong trường như thi cắm hoa, thi đấu bóng đá mini, trình diễn thời trang và một số cuộc thi khác.... Và có rất nhiều việc phải làm ngay bây giờ.

Hòa: Thật sao? Thật thú vị!

Lan: Bạn có muốn tham gia lễ hội với chúng tôi không?

Hoa: Vâng, tôi rất thích. Nhưng có bất cứ điều gì tôi có thể làm cho bạn?

Lan: Bạn có thể giúp tôi gửi một số thư mời đến những người bạn cũ của chúng ta không?

Hoa: Vâng, tất nhiên. Còn gì nữa không?

Lân: Không còn gì nữa. Cảm ơn, Hoa. Và bây giờ tôi phải đi chợ và mua một ít bánh, kẹo và trái cây cho bữa tiệc của lớp chúng ta. Tạm biệt Hòa. Hẹn gặp bạn vào ngày mai.

Listen Trang 124 SGK Tiếng Anh 8 Unit 13

1. Listen to the conversation and fill in the gaps. Hãy nghe cuộc nói chuyện rồi điền vào chỗ trống.

The Robinson family are making preparations for Tet. Gia đình Robinson đang chuẩn bị Tết.

a) Mrs. Robinson wants Mr. Robinson to go to the flower market.

b) Mrs. Robinson wants some marigolds because they are traditional at Tet.

c) Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of dried watermelon seeds.

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to make spring rolls.

Nội dung bài nghe:

Mrs. Robinson: John, I want you to go to the flower market for me, please.

Mr. Robinson: What do I have to buy?

Mrs. Robinson: Some peach blossoms and a bunch of flowers.

Mr. Robinson: What sort of flowers?

Mrs. Robinson: Marigolds, because they are traditional at Tet.

Mr. Robinson: Anything else?

Mrs. Robinson: No, but I need Liz to do a few things.

Liz: What was that, Mom.

Mrs. Robinson: Are you busy?

Liz: No. Do you need something?

Mrs. Robinson: Yes. Go to the market and pick up some candy and one packet of dried watermelon seeds, please.

Liz: Okay. What are you going to do?

Mrs. Robinson: I'm going to Mrs. Nga's. She's going to show me how to make sticky rice balls.

Hướng dẫn dịch

Bà Robinson: John, em muốn anh đi chợ hoa giúp em.

Ông Robinson: Anh phải mua gì đây?

Bà Robinson: Vài bông đào và một bó hoa.

Ông Robinson: Loại hoa gì?

Bà Robinson: Cúc vạn thọ, bởi vì chúng là loài hoa truyền thống vào dịp Tết.

Ông Robinson: Còn gì nữa không?

Bà Robinson: Không, nhưng em cần Liz làm vài việc.

Liz: Cái gì vậy mẹ.

Bà Robinson: Con có bận không?

Liz: Không ạ. Mẹ có cần gì không?

Bà Robinson: Ra chợ mua ít kẹo và một gói hạt dưa hấu sấy khô cho mẹ nhé.

Liz: Vâng ạ. Mẹ định làm gì?

Bà Robinson: Mẹ đến nhà cô Nga. Cô ấy sẽ chỉ cho mẹ cách làm xôi vò.

2. Complete the notes. Hoàn thành thông tin sau.

Things to do:

Mr. Robinson: go to the flower market and buy Some peach blossoms and a bunch of marigolds.

Liz: Go to the market and pick up some candy and one packet of dried watermelon seeds

Mrs. Robinson: go to Mrs. Nga's and learn how to make sticky rice balls.

Read Trang 124 - 126 SGK Tiếng Anh 8 Unit 13

Christmas is an important festival in many countries around the world. Giáng sinh là một ngày lễ quan trọng ở nhiều nước trên thế giới.

1. Complete the table. Hoàn thành bảng.

Christmas Specials

The Christmas tree

The Christmas card

Christmas carols

Santa Claus

Riga

England

(no information)

USA

Early 1500s

Mid-19th century

800 years ago

1823

2. Answer the questions. Trả lời các câu hỏi.

a) How long ago did the Christmas tree come to the USA?

=> The Christmas tree came to the USA in the 1800s.

b) Why did the Englishman have someone design a card?

=> Because he wanted to send Christmas greeting to his friends.

c) When were Christmas songs first performed?

=> Christmas songs were first performed 800 years ago.

d) Who wrote the poem A Visit from Saint Nicholas?

=> An American professor named Clement Clarke Moore wrote A visit from Saint Nicholas.

e) What is Santa Claus based on?

=> Santas Claus is based on the description of Saint Nicholas in the poem

Write Trang 126 - 127 SGK Tiếng Anh 8 Unit 13

1. Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report. Sử dụng thông tin ở hội thoại trang 121 để điền vào chỗ trống trong bản báo cáo này.

Gợi ý:

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometer away from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) run to the river to get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6) traditional way. They tried to rub pieces of (7) bamboo together to make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice - cooking contest. They had to (9) separate the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added and the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to the questions below can help you. Hãy viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.

a) What is the name of the festival?

b) Where was the festival held?

c) How long did the festival last?

d) How many activities were there? Were there any competitions?

e) How were the activities organized?

f) How many people took part in each activity?

g) What did you think about the festival?

Bản báo cáo tham khảo:

The Huong Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda and the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to the end of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct dragon dance in the yard of Trinh pagoda and sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th - 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoai pagoda to Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage to the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also to see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Từ vựng:

Barge (n): xuồng, xà lan, thuyền rồng

Pilgrimage (n): cuộc hành hương

Language Focus Trang 12- 130 SGK Tiếng Anh 8 Unit 13

1. Complete the sentences. Use the passive forms of the verbs in the box. Decide whether the time is past, present or future. Hoàn thành những câu sau dùng dạng bị động của động từ trong khung, lưu ý thời gian ở quá khứ, hiện tại hay tương lai.

a) Christmas songs were performed for people in towns and villages eight hundred years ago.

b) On Christmas Eve in the early 1500s, a tree was decorated and put in the market place in the Latvian city of Riga.

c) In the rice-cooking festival, a fire was made in the traditional way.

d) An English-speaking contest will be held at Nguyen Hue School next month.

e) The first prize was awarded to the Mekhong Team just after the final match yesterday.

f) The Christmas carol "Silent Night, Holy Night" was written in Austria by Franz Gruber in the 19th century.

2. Complete the conversation. Use the verbs in the box. Hoàn thành hội thoại sau, dùng động từ trong khung.

Đáp án

1 - jumbled; 2 - broken; 3 - broken; 4 - scattered; 5 - pulled

3. Rewrite the sentences in your exercise book. Use a compound word in your sentences. Viết những câu này vào vở bài tập, dùng từ ghép trong câu của em.

Gợi ý:

a) It's a fire-making contest.

b) It's a bull-fighting contest.

c) The United States has a car-making industry.

d) Last week Tran Hung Dao School held a flower-arranging contest.

e) Viet Nam is a rice-exporting country.

f) This is a washing machine.

4. Yesterday Lan's grandmother, Mrs. Thu, needed a plumber. A man came to her door. Report what the man told Thu. Hôm qua bà Thu, bà của Lan, cần một thợ sửa ống nước. Có một người đến nhà bà. Hãy thuật lại lời người ấy nói với bà Thu.

a) He said he was a plumber.

b) He said he could fix the faucets.

c) He said the pipes were broken.

d) He said new pipes were very expensive.

e) He said we had to pay him then.

Trên đây là Giải SGK tiếng Anh 8 Unit 13 Festivals chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
20 11.803
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm