Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 15: Computers

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 15

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 15: Computers do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung ngữ pháp trọng điểm của bài được trình bày cụ thể có ví dụ và lời dịch Việt giúp các bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7.

Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.

* Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với already để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành sớm hơn thời gian dự dịnh.

Ví dụ:

+ Don't forget to post the letter, will vou? - I’ve already posted it.

Đừng quên bỏ thư nhé. Tôi đã bỏ thư rồi.

+ When is Tom going to start his new job? - He has already started.

Khi nào thì Tom sẽ bắt đầu công việc mới của mình? - Anh ấy đã bắt đầu đi làm rồi.

* Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với yet để diễn đạt rằng người nói đang mong đợi điều gì đó xảy ra. Yet chỉ dùng trong câu hỏi và câu phủ định.

Ví dụ:

- Has it stopped raining yet?

Trời đã tạnh mưa chưa?

- I haven’t told them about the accident yet.

Mình vẫn chưa kể cho bạn nghe về vụ tai nạn.

- Has Miss Lan come into the hall yet?

Cô Lan đã vào phòng họp chưa?

Đánh giá bài viết
10 3.105
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm