Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 Số 7 Unit 7: My Neighborhood

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 Số 7 Unit 7: My Neighborhood do VnDoc.côm sưu tầm và đăng tải dưới đây với dạng bài ra sát với nội dung ngữ pháp của bài, giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ kiến thức. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

I. Hãy sử dụng dạng đúng của các động từ cho sẵn: live, see, be, know, write, play, work, teach để điền vào chỗ trống và dùng ‘since or for’ trước cụm từ thời gian cho đúng.(6 điểm)

1. Mary and Tom each other a long time.

2. She in this school 1992.

3. David two letters this morning.

4. Susan Smith ill one week.

5. We in that house last year.

6. He in the bank three years.

7. Mary Norris two games of chess three o’clock.

8. My parents four films last night.

II. Dựa vào từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc "the same as". (2 điểm)

1.Tom/ same age/ George

2.your hair/ same colour/ mine

3.I arrived here/ same time/ you

4.you made/ same mistake/ I made

III. Điền dạng quá khứ phân từ cho đúng với từng động từ sau. (2 điểm)

1. buy -

2. get -

3. have -

4. catch -

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 8

I.

1. have lived-for2. has taught-since3. has written-since4. has been-for
5. have lived-since6. has worked-for7. has played-since8.have watched-since

II.

1. Tom is the same age as George

2. Your hair is the same colour as mine.

3. I arrived here the same time as you.

4. You made the same mistake as I made.

III.

1. bought2. gotten3. had4. caught
Đánh giá bài viết
6 3.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm