Giải SGK Unit 12 lớp 8 A vacation abroad

Giải Sách giáo khoa tiếng Anh unit 12 lớp 8 A vacation abroad bao gồm đáp án các phần câu hỏi trong SGK tiếng Anh lớp 8 giúp các em chuẩn bị bài tập trong SGK tiếng Anh 8 hệ 7 năm hiệu quả.

Getting Started Trang 111 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner.

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures/ flags. Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.

Example:

a) The United States of America

b) Australia

c) Thailand

d) Britain

e) Canada

f) Japan

2. Tell your partner which country you would like to visit and why? Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?

Example:

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Australia.

A: Why?

B: Because Australian people are friendly.

Gợi ý:

1)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Britain.

A: Why?

B: Because I love MU club and I want to visit Manchester City.

2)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit The United States of America.

A: Why?

B: Because I want to see the White House/ the Statue of Liberty.

...

Listen and Read Trang 112-113 SGK Tiếng Anh 8

Mrs. Smith: Hello.

Mrs. Quyen: Sandra, it's Quyen. I'm calling from Ha Noi.

Mrs. Smith: Hello. Quyen. This is a nice surprise!

Mrs. Quyen: Thanh and I are coming to San Francisco on Monday.

Mrs. Smith: That's wonderful! Would you like to come and stay with us while you're in town?

Mrs. Quyen: That's verv kind of you. but we're comine on a tour. Our accommodation is included in the ticket price.

Mrs. Smith: Then you must come over for dinner one nieht.

Mrs. Quyen: Yes. we'd love to but we'll only be in town for three nights. We leave on the 28th.

Mrs. Smith: Are you free on Tuesday evening?

Mrs. Quyen: No. I'm soing out that night, but I'm not busy the following evening.

Mrs. Smith: What about Thanh? Will he come with you?

Mrs. Quyen: No. Unfortunately, he has a business meeting in the evening.

Mrs. Smith: Oh dear. He's always working. Well, I'll pick you up at your hotel. Shall we say seven o'clock?

Mrs. Quyen: That sounds fine. Thanks, Sandra. See you then.

Mrs. Smith: Bye.

Hướng dẫn dịch:

Bà Smith: Xin chào.

Bà Quyên: Sandra, Quyên đây. Mình gọi từ Hà Nội.

Bà Smith: Chào Quyên. Thật là ngạc nhiên.

Bà Quyên: Thanh và mình sẽ đi San Francisco vào thứ Hai.

Bà Smith: Thật tuyệt! Bạn đến ở nhà mình trong thời gian ở thăm thành phố nhé?

Bà Quyên: Bạn thật là tử tế quá, nhưng mình đang đi du lịch. Chỗ ở của bọn mình đã được tính vào giá vé.

Bà Smith: Vậy thì bạn phải ghé về ăn cơm tối với mình một bữa.

Bà Quyên: Mình rất muốn nhưng bọn mình chỉ ở thành phố có 3 đêm. Mình sẽ đi vào ngày 28.

Bà Smith: Thế tối thứ Ba bạn có rảnh không?

Bà Quyên: Không. Tối đó mình sẽ đi chơi, nhưng mình rảnh tối hôm sau.

Bà Smith: Thế còn Thanh? Anh ấy có đi với bạn không?

Bà Quyên: Không. Thật không may, anh ấy bận họp vào buổi tối.

Bà Smith: Ôi trời! Anh ấy lúc nào cũng công với việc. Thôi được, mình sẽ đến khách sạn đón bạn. Chúng mình hẹn nhau 7 giờ nhé?

Bà Quyên: Tuyệt, cám ơn bạn, Sandra. Hẹn gặp bạn nhé.

Bà Smith: Tạm biệt!

1. Complete Mrs. Quyen's schedule. Hãy hoàn thành bảng thời gian biểu của bà Quyên.

2. Answer the following questions. Trả lời các câu hỏi sau.

a) Will Mrs. Quyen and her husband stay at Mrs. Smith's house? Why? Why not?

=> No, they won't. They will stay at a hotel.

b) Will Mrs. Quyen's husband have dinner with the Smiths? Why (not) ?

=> No, he won't. He will have a business meeting in the evening.

c) How will Mrs. Quyen go to Mrs. Smith's house?

=> Mrs. Smith will pick her up at her hotel.

Speak Trang 113-114 SGK Tiếng Anh 8

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information. Hãy làm việc theo cặp. Hoàn thành lịch trình của em, sử dụng sách giới thiệu và thông tin về chuyến bay.

A: Where shall we stay?

B: The Revere Hotel is expensive but it has a gym.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There's a daily flight at 10 am. Would that be OK?

Cuộc hội thoại gợi ý:

A: Where shall we stay?

B: The Atlantic Hotel is not very expensive and it has a restaurant, a swimming pool and shops.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There's a daily flight at 11 am. Would that be OK?

Listen Trang 115 SGK Tiếng Anh 8

Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you. Hãy nghe dự báo thời tiết sau đó điền vào chỗ trống trong bảng bằng thông tin em đã nghe được. Từ cho trong khung sẽ giúp em.

Điền thông tin vào bảng

Nội dung bài nghe:

And here is today's weather forecast for the international traveler.

1. Let's start with Sydney. It will be dry day in Sydney today, and windy. For the temperature, the low will be twenty and the high will be twenty six degrees.

2. Tokyo will be dry and windy, with a low of fifteen and a high of twenty two.

3. London is going to have a humid day. It will be very cold with a low of minus three and a high of seven.

4. Bangkok will be warm and dry, with a low of twenty four degrees centigrade and a high of thirty two.

5. New York is going to have a windy day. It will be cloudy with a low of eight and a high of fifteen.

6. In Paris it will be cool and dry today. The low will be ten degrees and the high will be sixteen.

Read Trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8

Read these postcards from Mrs. Quyen to her children. Hãy đọc những tấm bưu thiếp bà Quyên gửi về cho các con.

1. Write what Mrs. Quyen did and saw in each of these places. Hãy viết về những điều bà Quyên đã làm, những điều bà đã thấy tại mỗi nơi bà đã đi thăm.

2. Answer the following questions. Trả lời các câu hỏi sau.

a) How did Mrs. Quyen go to Kilauea Volcano?

=> She went there by plane.

b) Where in San Francisco did Mrs. Quyen see the famous prison?

=> She saw the prison on the island of Alcatraz.

c) What is special about Mount Rushmore?

=> People can see Mount Rushmore from more than 100 kilometres away.

d) What is the other name of Chicago?

=> It is also called "The Windy City".

e) What did Mrs. Quyen do while her husband was visiting the Statue of Liberty?

=> She went shopping.

Write Trang 118 SGK Tiếng Anh 8

1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA. Hãy hoàn thành tấm bưu thiếp bà Quyên gửi từ Mỹ về.

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1) in the USA. The (2) people are friendly and the (3) weather has been warm and sunny.

In San Francisco, I (4) visited my friend, Sandra Smith and (5) her family. It was (6) lovely/ nice to see them.

I (7) bought lots of souvenirs (8) for the children. Thanh is always complaining about the (9) heaviness of my suitcase.

See you (10) soon.

Love,

Quyen

2. Imagine you are a tourist on vacation in a certain place/city in Viet Nam. Write a postcard to a friend about your trip. You need to cover the information about: Hãy tưởng tượng em là một du khách du lịch đến thăm một nơi nào đó của Việt Nam. Hãy viết một tấm bưu ảnh gửi cho bạn em kể về chuyến đi của em. Em cần đề cập đến những thông tin về:

- place: name of the place you visit.

- how you feel about the people: friendly, hospitable, helpful, etc.

- what the weather is like: warm, cold, windy, sunny, etc.

- who you meet/see: old friends, teachers, neighbors, relatives, etc.

- what you see: museums, libraries, parks, zoos, etc.

- what you buy: souvenirs, books, photos, postcards, etc.

Nhấp chuột vào đây để hiển thị phần dịch

Bưu thiếp gợi ý:

Dear Tom,

I'm having a really good time in Ha Noi, the capital of Viet Nam. The people are hospitable and helpful and the weather has been wonderful: cool and sunny.

In Ha Noi, I visited some of my old friends, Ducky and Donal. It was very nice to see them. We visited The History Museum and some art galleries in Hang Bai street and had lunch together at a vegetarian restaurant.

I bought a lot of souvenirs and postcards for you and other friends.

See you soon.

With love,

Jerry

Language Focus Trang 119-120 SGK Tiếng Anh 8

1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o'clock last night. Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua.

a) Ba was taking a shower at eight o'clock last night.

Gợi ý:

a) Ba was taking a shower at eight o'clock last night.

b) Hoa was eating (dinner) at eigh o'clock last night.

c) Bao was reading a comic at eight o'clock last night.

d) Nga was writing a letter at eight o'clock last night.

e) Na was walking her dog at eight o'clock last night.

f) Lan was talking to her grandmother at eight o'clock last night.

2. Look at the pictures. Then match the half-sentences in column A to those in column B. Write the full sentences in your exercise book. Hãy nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.

Đáp án

a. The Le family was sleeping when the mailman came.

b. While Hoa was eating, the telephone rang.

c. When Nam won the race, the crowd was cheering.

d. Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

f. It was raining when the plane got to Ha Noi.

Hướng dẫn dịch

a. Gia đình Lê đang ngủ khi người đưa thư đến.

b. Trong khi Hoa đang ăn, điện thoại reo.

c. Khi Nam thắng cuộc đua, đám đông đang reo hò cổ vũ.

d. Bà Thoa đang nấu ăn khi Tuấn về nhà.

e. Khi Lan đến trường, tiếng trống của trường đang vang lên.

f. Trời đang mưa khi máy bay đến Hà Nội.

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing. Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì.

Đáp án

a) Bao is always forgetting his homework.

b) Mrs. Nga is always losing her umbrella.

c) Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.

d) Nam is always watching TV.

e) Na is always talking on the phone.

f) Liem is always going out.

Trên đây là Giải bài tập SGK tiếng Anh 8 Unit 12 A vacation abroad. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
17 10.267
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm