Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 tuần 30 Unit 13 Festivals

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 8 TẬP 2
UNIT 13: FESTIVALS
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Chủ đề:
-Lễ hội
Ngữ pháp cấu trúc:
- Câu bị động
An English speaking contest will be held next month.
- Câu gián tiếp
He said he was a plumber.
Từ vựng:
- Tính từ ghép: N V-ing
a rice cooking contest.
I. Chọn một từ có cách đánh trọng âm khác với các từ còn lại trong mỗi dòng sau.
1. A. award B. carol C. patron D. teammate
2. A. festival B. separate C. delicious D. decorate
3. A. participate B. competition C. unsuitable D. activity
4. A. popular B. pomegranate C. character D. professor
5. A. perform B. explain C. design D. happen
II. m dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1.My mother doesn’t like me wearing short skirts to church. She thinks they’re
(SUITABLE) ___________________.
2. Can you give a brief (DESCRIBE)_____________ of the festival?
3. At Christmas, millions of (GREET)__________________cards are sent to
friends and (RELATE)_____________ .
4. Hurry up or we’ll miss the (WATER-FETCH)________________competition.
III. Chọn một từ đồng nghĩa với từ in đậm mỗi câu sau.
1.The class finishes at 10:50. It is 10:45 now, and the class will finish soon.
A. in a short time
B. later
C. tomorrow
D. early
2. Keiko has $100. Betty has $75. Betty has less money than Keiko.
A. more
B. a lot of
C. not as much as
D. the same as
3. Marie’s arm is better now. She’s glad that she can play basketball again.
A. unhappy
B. deep
C. afraid
D. happy
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. Fortunately, there are still a few apartments for us to choose.
A. Easily
B. Luckily
C. Really
D. Lovely
5. Helen’s family and friends are going to hold a party and give her gifts on her twenty-first
birthday.
A. food
B. presents
C. flowers
D. wishes
IV. Hoàn thành các câu sau bằng cách cho dạng đúng của động từ cho trước
blow not damage hold open give
1.The festival________________ in the village common every year.
2. It was a violent storm. Although the house ____________ , a tree ____________ down.
3. Have you heard the news that the grand prize___________to Thon Doai team?
4. A new hotel________________ next year.
V. Chuyển các câu sau sang lối nói gián tiếp.
1.“I want my room to look nice at the festival, Hoa said.
___________________________________________________________
2. “We are going to the rice-cooking contest,” said Mrs. Robinson.
___________________________________________________________

Ôn tập Tiếng Anh 8 Unit 13: Festivals

Bài tập cuối tuần lớp 8 môn Tiếng Anh chương trình cũ Unit 13 Festivals có đáp án nằm trong bộ đề Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 năm học 2018 - 2019 mới nhất trên VnDoc.com. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 nắm chắc kiến thức đã học hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 tuần 30 Unit 13 Festivals. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 935
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 8

    Xem thêm