Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 tuần 29 Unit 13 Festivals

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 8 TẬP 2
UNIT 13: FESTIVALS
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Chủ đề:
-Lễ hội
Ngữ pháp cấu trúc:
-Câu bị động
An English speaking contest will be held next month.
-Câu gián tiếp
He said he was a plumber.
Từ vựng:
-Tính từ ghép: N V-ing
a rice cooking contest.
I. Chọn một từ có cách phát âm khác với các từ còn lại phần gạch chân.
1.A. husk
B. mushroom
c. jumble
D. pull
2. A. bamboo
B. wood
c. cooking
D. foot
3. A. saint
B. sure
c. send
D. Sony
4. A. council
B. mountain
c. country
D. compound
5. A. yelled
B. urged
c. fetched
D. seemed
II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau.
1.Tet holiday________ around January or February.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. celebrates B. is celebrating
C. is celebrated D. has celebrated
2. My brother said that he_________ for a foreign company.
A. is working B. was working
C. will work D. works
3. Viet Nam is a_______ country.
A. rubber-exporting B. rubber-exported
C. exporting-rubber D. exported-rubber
4. This book _________to the library today.
A. has to return B. has to been returned
C. has to is returned D. has to be returned
5. Jane said she________ in the contest.
A. can participate B. will participate
C. would participate D. is participating
6. There is no more candy. All the candy_________ by the children.
A. is eaten B. was eaten
C. will eat D. has eaten
7. We were allowed____________________ John’s Computer.
A. using B. to be used
C. being used D. to use
8. Forty years _________, cards were a part of the Christmas tradition.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. later B. then
C. After D. since
9. They have just finished______________ the Christmas tree.
A. preparing B. greeting
C. painting D. decorating
10. Santa Claus is based on the ___________ of Saint Nicholas in a poem.
A. speech B. drawing
C. description D. written
III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các u sau.
1. By (work)__________ day and night he succeeded in (finish) ___________ the job in
time.
2. The boys like (play)__________ games but hate (do) ___________lessons.
3. His doctor advised him (give up)___________ (smoke)___________ .
4. I prefer (order)____________ to (order)_________________ .
5. Most of the earth’s surface (cover)__________ by water.
6. The first festival (hold)__________________ nearly eight hundred years ago.
7. There’s someone behind us. I think we (follow)_____________ .
8. This bike (use)___________ for more than six years.
9. The Eiffel Tower is in Paris. It (visit)____________ by million people every year.
10. Tet holiday in Viet Nam (celebrate) ___________around January and February.
IV. Chuyển các câu sau sang lối nói gián tiếp.
1.Frank said to me, “We can still get tickets to the game.”

Bài tập Tuần 29 Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ Unit 13

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 13: Festivals có đáp án nằm trong bộ đề Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 năm học 2018 - 2019 mới nhất trên VnDoc.com. Đề ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức đã học trong Unit 13 hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung bài tập và đáp án tại đây: Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 tuần 29 Unit 13 Festivals. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ, Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 500
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm