Công thức tính vận tốc dòng nước

Công thức tính vận tốc lớp 8

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Công thức tính vận tốc do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Chuyển động cơ học này với các bài tập vận dụng được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình củng cố bài học và ôn luyện nâng cao khả năng làm bài tập môn Toán và Vật lý 8. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Vận tốc là đại lượng vật lí đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và độ lớn của vận tốc được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Chú ý: Dựa vào vận tốc có thể so sánh chuyển động của các vật nhanh hay chậm.

+ Vật có vận tốc càng lớn thì chuyển động càng nhanh.

+ Vật có vận tốc càng nhỏ thì chuyển động càng chậm.

1. Công thức tính quãng đường, công thức tính vận tốc

Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian

Công thức: S = v.t \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {v = \dfrac{S}{t}} \\ 
  {t = \dfrac{S}{v}} 
\end{array}} \right.

Trong đó: S là quãng đường (km), v là vận tốc (km/h); s là thời gian (s)

Các dạng bài toán chuyển động thường gặp là: chuyển động cùng nhau ngược nhau, chuyển dộng trước sau; chuyển động xuôi dòng – ngược dòng; …

2. Công thức tính vận tốc dòng nước

Vận tốc của cano khi chuyển động trên dòng nước:

Nếu vật chuyển động ngược dòng thì có lực cản của dòng nước.

Nếu vật chuyển động xuôi dòng thì có thêm vận tốc dòng nước.

  • Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của cano + vận tốc dòng nước

+ Vxuôi = Vvật + Vdòng

  • Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của cano - vận tốc dòng nước

+ Vngược = Vvật – Vdòng

  • Vận tốc dòng nước = (vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng)/2

+ Vdòng = (Vxuôi - Vngược) : 2

  • Vận tóc của vật = ( Vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng)/2

+ Vvật = (Vxuôi + Vngược) : 2

  • Vận tốc xuôi dòng -  vận tốc ngược dòng= Vận tốc dòng nước x 2

+ Vxuôi– Vngược = Vdòng x 2

3. Một số công thức các ạn cần nắm được

Các công thức cần nhớ

Thời gian đi = quãng đường : vận tốc = giờ đến – giờ khởi hành – giờ nghỉ (nếu có).

Giờ khởi hành = giờ đến nơi – thời gian đi – giờ nghỉ (nếu có).

Giờ đến nơi = giờ khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

Vận tốc = quãng đường : thời gian (v = s:t)

Quãng đường = vận tốc × thời gian (s = v.t)

4. Câu hỏi vận dụng công thức vận tốc dòng nước

Câu 1. Lúc 8 giờ, một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 20km/h, và vận tốc của dòng nước là 4km/h. Đến 9 giờ 15 phút thì ca nô đến B. Tính độ dài của quãng sông AB?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là :

20 + 4 = 24 (km/h )

Thời gian ca nô đi từ A đến B là:

9 giờ 15 phút – 8 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ)

Quãng sông AB dài là

24.1,25 = 30 (km)

Câu 2. Bến A và bến B cùng nằm trên một con sông, cách nhau 33km. Một canô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B trong 2 giờ 12 phút. Biết vận tốc của dòng nước là 5km/h. Thời gian ca nô đi từ B đến A nhiều hơn thời gian đi từ A đến B là:

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đổi: 2 giờ 12 phút = 2,2 giờ.

Vận tốc của canô khi xuôi dòng là :

33 : 2,2 = 15 (km/h)

Vận tốc của canô khi ngược dòng là :

15 – 2.5 = 5 (km/h)

Thời gian ca nô đi từ B đến A là:

33 : 5 = 6,6 (giờ)

Thời gian ngược dòng nhiều hơn thời gian xuôi dòng :

6,6 – 2,2 = 4,4 (giờ)

Câu 3. Bến B và bến C cùng nằm trên một con sông, cách nhau 42km. Một canô đi xuôi dòng từ bến B đến bến C trong 2 giờ 48 phút và ngược dòng từ C về B hết 4 giờ 48 phút. Vận tốc của dòng nước bao nhiêu. 

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đổi: 2 giờ 48 phút = 2,8 giờ.

4 giờ 8 phút = 4,8 giờ

Vận tốc của canô khi xuôi dòng là :

42 : 2,8 = 15 (km/h)

Vận tốc của canô khi ngược dòng là :

42 : 4,8 = 8,75 (km/h)

Vận tốc của dòng nước là:

(15 – 8,75) : 2 = 3,125 (km/h)

Câu 4. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 28 phút và ngược dòng từ B về A hết 42 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A về B hết bao lâu?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Tỉ số thời gian ca nô xuôi dòng và ngược dòng là: 28 : 42 = 2/3

Quãng đường không thay đổi thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch vời nhau, nên ta có tỉ số giữa vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là: 3/2

Suy ra: Vxuôi = (3/2)Vngược

Vận tốc dòng nước là:

Vnước = (Vxuôi - Vngược) : 2 = (1/4) Vngược

Vì trên cùng một quãng đường thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc:

Nên thời gian cum bèo trôi = 4.thời gian ngược dòng = 4.42 = 168 (phút)

Câu 5. Lúc (5h ) sáng Hoàng Dũng chạy thể dục từ nhà ra đến cầu Chương Dương rồi từ cầu Chương Dương chạy về nhà. Biết từ nhà ra cầu Chương Dương dài 2,5 (km ). Hoàng Dũng chạy với vận tốc (5km/h) và khi ra đến cầu Hoàng Dũng quay đầu chạy ngược về nhà luôn. Hỏi Hoàng Dũng về tới nhà lúc mấy giờ?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

+ Lúc 5 giờ: Hoàng Dũng từ nhà chạy ra cầu Chương Dương

Thời gian Hoàng Dũng chạy từ nhà ra đến cầu và từ cầu về nhà là:

t = s/v = 2.2,5/5 = 1h

+ Chang về đến nhà lúc: 5 +1=6 giờ

Câu 6. Một chiếc thuyền xuôi dòng một đoạn sông hết 1 giờ 10 phút, ngược dòng đoạn sông đó hết 1 giờ 30 phút. Biết vận tốc dòng nước là 5km/giờ. Chiều dài của đoạn sông đó là:

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đổi:

1 giờ 10 phút = 70 phút

1 giờ 30 phút = 90 phút = 1,5 giờ

Tỉ số thời gian xuôi dòng và ngược dòng là:

70 : 90 = 7/9

Trong cùng một quãng sông thì thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có tỉ số vận tóc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là: (9/7)

=> Vxuôi = (9/7)Vngược

Ta có: Vxuôi - Vngược = 2.Vnước = (2/7) Vngược

⇒ Vngược = 7.Vnước

Vận tốc khi ngược dòng là:

5.7 = 35 (km/h)

Chiều dài quãng sông đó là:

35.1,5 = 52,5 (km)

Câu 7. Một ca nô đi xuôi dòng một khúc sông từ bến X đến bến Y hết 2 giờ 45 phút. Biết vận tốc thực của ca nô là 27 km/giờ, vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Hỏi ca nô đi ngược dòng khúc sông từ bến Y đến bến X hết bao nhiêu thời gian?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đổi 2 giờ 45 phút = 2,75 = 2,75 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của cano + vận tốc dòng nước

27 + 3 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của cano - vận tốc dòng nước

27 − 3 = 24 (km/giờ)

Độ dài từ bến A đến bến B là:

30 . 2,75 = 82,5 (km)

Ca nô đi ngược dòng khúc sông từ bến B đến bến A hết số thời gian là:

82,5 : 24 = 3,4375 (giờ) = 3,4 giờ

Đổi 3,4 giờ = 3 giờ 24 phút

Câu 8. Một dòng sông, hai bên bờ sông M và N cách nhau 30 km. Cùng một lúc ca nô thứ nhất đi xuôi dòng từ M đến N và ca nô thứ hai đi ngược dòng từ N đến M. Hỏi sau bao lâu hai ca nô sẽ gặp nhau, biết vận tốc của hai ca nô khi nước lặng đều bằng 20 km/giờ và vận tốc dòng nước là 2 km/giờ.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Vận tốc của ca nô thứ nhất là (vận tốc xuôi dòng)

Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của cano + vận tốc dòng nước

20 + 2 = 22 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô thứ hai là ( vận tốc ngược dòng)

Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của cano - vận tốc dòng nước

20 − 2 = 18 (km/giờ)

Hai ca nô gặp nhau sau khi đi số thời gian là:

30 : (22 + 18) = 0,75 (giờ)

0,75 giờ = 45 phút

-------------------------------------------------------

Ngoài Công thức Vận tốc dòng nước trên mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm một số tài liệu:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 8. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
29 26.978
Sắp xếp theo
    Vật lý lớp 8 Xem thêm