Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 8
UNIT 9: A FIRST - AID COURSE
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Chủ đề:
-Cấp cứu dịch vụ y tế
Ngữ pháp cấu trúc:
-Thời tương lai đơn giản
Aunt Mai will be there in two hours.
-Động từ will dùng trong câu đề nghị, lời hứa ngỏ ý giúp đỡ
Will you empty the garbage can, please?
-Cấu trúc in order to so as to chỉ mục đích
My brothers is studying very hard in order to pass the final exam.
Từ vựng:
-Từ vựng về cấp cứu y tế.
I. m từ cách phát âm khác với các từ còn lại phần gạch chân.
1. A. hit B. sting C. bite D. victim
2. A. crutch B. hurt C. drug D. hurry
3. A. mountain B. found C. loud D. wounder
4. A. chorus B. stretcher C. handkerchief D. cheer
5. A. head B. treatment C. please D. overheat
II. Chọn một đáp án đứng để hoàn thành mỗi câu sau.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1.Put the _______ on the handkerchief over the bleeding.
A. press B. pressing C. presses D. pressue
2. The wound is_______ . What should I do now?
A. bleed B. bleeding C. blood D. blooded
3. Describe the condition of the_______ person carefully.
A. injury B. injuring C. injured D. injure
4. Someone must______ for an ambulance immediately.
A. arrange B. to arrange C. arrangement D. arranging
5. You should put the_______ part under a running cold tap.
A. affect B. affecting C. affected D. affectation
6. Don’t let the victim get_______ or he’ll get worse.
A. cold B. coldly C. coldness D. coldish
7. Hold the bleeding________ .
A. tighten B. tightly C. tightener D. tight
8. You need to cool the bums immediately so as to____
A. minimize B. minimizing C. minimum D. minimus
III. Chọn một từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.
1.- Could someone please open the window?
-I (will, shall) do it.
2. (Shall, Will) I help you stand up? Thanks.
3. (Will, Shall) you please send an ambulance to Kim Lien School?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. We’ve got no money. What (shall, will) we do now?
5. (Would\ Will) you like a cup of tea?
6. I promise I (will, would) work harder.
7. We have a day off! Where (shall, would) we go?
8. You must meet Ann. 1’m sure you (shall, will) like her.
9.- Can you phone me later?
-Sure. I (would, will) phone you tonight.
10. What (shall, would) you like to drink?
-I’ll have an orange juice, please.
IV. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi ô trống.
1.The ambulance will be there ________about 10 minutes.
2. Don’t overheat the victim ________blankets or coats.
3. The policeman asked me to phone________ an ambulance.
4. The girl fell_______ her bike and hit her head________ the road.
5. You’d better put pressure ________the wound.
6. Elevate the patient’s feet, or lower his head___________ the level_____ the heart.
V. Đọc hướng dẫn sử dụng thuốc sau đây rồi xác định xem các câu bên dưới đúng
(T) hay sai (F).
PARATECIL TABLETS
For headaches, colds and influenza

Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ Unit 9: A First - Aid Course

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 8 năm học 2018 - 2019, VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác nhau. Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 8 tuần 20 - Unit 9: A First - Aid Course có đáp án giúp học sinh lớp 8 ôn tập Tiếng Anh hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung bài tập và đáp án tại đây: Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A First - Aid Course. Ngoài ra VnDoc.com cũng đăng tải nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 Unit 9 khác như: Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 9: A First Aid Course, Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 9: A First-Aid Course, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A FIRST-AID COURSE

Song song với chương trình sách Tiếng Anh cũ lớp 8, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 1.867
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm