Bài tập từ chỉ lượng trong tiếng Anh có đáp án

Trắc nghiệm tiếng Anh về Từ chỉ lượng

Bài tập từ chỉ lượng trong tiếng Anh (Quantities) có đáp án là tài liệu VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp dành cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức cơ bản về chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo bài tập sau.

Choose the best answer to complete each sentence

Bài 1. There wasn't …............. snow last night.

A. many

B. much

C. few

D. a large number of

Bài 2. …............the students in my class enjoy taking part in social activities.

A. Most of

B. Most

C. Many

D. The number of

Bài 3. He's always busy. He has …......... time to relax.

A. much

B. little

C. a little

D. plenty of

Bài 4. She put so …......... salt in the soup that she couldn't have it. It was too salty.

A. many

B. little

C. much

D. a little

Bài 5. He made too …........... mistakes in his writing.

A. a few

B. much

C. many

D. a number of

Bài 6. How …........... students are there in your class?

A. little

B. few

C. much

D. many

Bài 7. I feel sorry for her. She has …............. friends.

A. many

B. a few

C. few

D. a great deal of

Bài 8. I spent …............ my spare time gardening last year.

A. most of

B. most

C. many of

D. a large number of

Bài 9. He doesn't have so …........... friends as I think.

A. much

B. a great deal of

C. many

D. a large number of

Bài 10. There was so …............ traffic that it took me an hour to get home.

A. a lot of

B. little

C. much

D. many

Bài 11. Learning a language needs …........... patience.

A. a few

B. much

C. many

D. little

Bài 12. …............ the shops in the city center close at 5.30.

A. Many

B. Much of

C. Some

D. Most of

Bài 13. We had a boring holiday. .........................the time we lay on the beach.

A. Most

B. Much

C. Most of

D. Many of

Bài 14. With only............ hope, Harry didn't know how to keep going another day.

A. little

B. a little

C. few

D. a few

Bài 15. How ….......... money have you got?

A. many

B. much

C. a lot of

D. a great deal of

Bài 16. There was very …........... food at the party but I didn't eat anything.

A. little

B. much

C. many

D. a lot of

Bài 17. I think................ you are very tired after your long journey.

A. many

B. much

C. many of

D. much of

Bài 18. We didn't take …............ photographs when we were on holiday.

A. much

B. a lot of

C. many of

D. a great deal of

Bài 19. There isn't …........... shampoo in the bathroom.

A. any

B. some

C. little

D. few

Bài 20. Would you like ….......... tea?

A. some

B. many

C. a few

D. any

Bài 21. He had so …............. things to do.

A. many

B. a lot of

C. much

D. little

Bài 22. The mixture looks rather dry. Maybe you should add …........... water.

A. a few

B. few

C. a little

D. little

Bài 23. We're having a big party. We've invited …........ friends.

A. a lot of

B. much

C. many of

D. no

Bài 24. Could I try ….......... wine?

A. a little

B. a few

C. little

D. Few

Bài 24. Could I try ….......... wine?

A. a little

B. a few

C. little

D. Few

Bài 26. …............. my students are familiar with this kind of school activities.

A. Most

B. Most of

C. A few

D. few

Bài 27. He had spent …........... time writing an essay about his childhood.

A. a large number of

B. a great deal of

C. a few

D. many

Bài 28. Peter has spent …........ time and money on stamp collecting.

A. a few of

B. many of

C. a great deal of

D. a large number of

Bài 28. Peter has spent …........ time and money on stamp collecting.

A. a few of

B. many of

C. a great deal of

D. a large number of

Bài 30. How............ furniture do you think there is?

A. many

B. much

C. few

D. a lot of

Đáp án có trong file tải: Bài tập từ chỉ lượng trong tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 14.647
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm