Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 4

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 4

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 4 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 4 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number - Lesson 1

I. Objectives

Review:

 • Asking and answering questions about prices of clothes (singular and plural). Develop: Listening and writing skills.
 • Ss look after, solve problems and study themselves.
 • Studious and obedient students and love their friends.

II. Language focus:

 • Vocabulary: review about clothing words
 • Sentence patterns: about price.

III. Teaching methods:

 • Communicative approach.
 • Techniques: Ask and answer (say individually); Work in pairs/ groups; Discuss.

IV. Teaching aids:

 • Teacher’s aids: student’s and teacher’s book, word cards, pictures, puppets.
 • Students’ aids: books, notebooks, workbooks.

V. Procedure:

Teacher’s work

Students’ activities

Warm up

* Have Ss play the game: Where and why

- Give the comment.

4. Listen and write the price.

-Guide Ss to look the pictures, listen and write the price,

- Check and correct.

5. Look and write (P49)

- Guide ss to complete the exercise.

- Check and correct.

5. Draw clothing items and write their prices.

- Guiding Ss how to complete the exercise.

- Check and correct.

Reinforcement - homelink:

- Play game in 2 groups. Ss look at some pictures of clothing and their price.

-Group 1 say: How much...

Group 2 say : It’s/ they’re....

- Ss look at the pictures in part 4 (p49). Identify clothing items in each picture, guess their price.

- Listen twice and write the price. Check their guess. Compare the answer with the partner

- 4 Ss respond the answer. Other give comment.

- Listen again and check. Ss retell what they have heard.

- Look at the pictures (p49) to find the suitable phrases to write (colour, name of clothing, the price).

- Complete the excercise in individually.

- 3 Ss write on the board, 6-7 Ss read aloud the sentences they have written.The rest of the class listen & give comments

- Draw clothing items then read the suggestion sentences and write their prices in individual.

- 2 Ss write on the board, 6-7 Ss read aloud the sentences they have written.The rest of the class listen & give comments

- Do exercises in Part E (WB) at home.

Đánh giá bài viết
1 691
Sắp xếp theo

  Giáo án điện tử Tiếng anh 4

  Xem thêm