Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 3

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 4

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 3 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 4 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 4

I. Objectives

After the lesson, students are able to:

  • Pronounce correctly the sound of the stress marks(’). Develop: Listening and speaking skills.
  • Ss look after, solve problems and study themselves.
  • Studious and obedient students and love their friends.

II. Language focus: Phonics: the stress marks(’) of words: ’sandals, ’trousers,’ jumper,’jacket.

III. Teaching methods:

  • Communicative approach.
  • Techniques: Ask and answer (say individually); Work in pairs/ groups; Discuss.

IV. Resources: CD and radio, students’ book

V. Procedure:

Teacher’s work

Students’ activities

Warm up

- Have Ss play the game: Slap the board.

1. Listen and repeat.

- Guiding Ss how to produce the sound of the words.

- Play the CD.

- Check some ss.

2. Look at the sentences and the stress mark(’)...

- Play the CD

- Check and correct.

3. Let’s chant (p50)

- Introduce the Chant : How much is/are...?

-Teacher reinforce their pronunciation

Reinforcement - homelink:

- Work in groups to play the game.

- Read all words revised.

- Make a sentence with the words

- Ss pay attention to the stress marks (‘).

- Listen and note.

- Ss learn to produce the sound of the words:

’ sandals,’ trousers,’ jumper,’jacket.

- Repeat in chorus.

- Read in groups./ in pairs.

- Give out and check.

- Ss look at the sentences, read in individual.

- Listen to the tape and repeat the sentences twice in chorus.

-Read in group/ in individual.

- Give out and check.

- Ps listen to the tape and chant

- Ps chant in group & individual.

- Ps chant and do the action

- Check in pairs

- Give out and check, the others clap their hands.

- Ss do exercises in D (WB) at home.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng anh 4

    Xem thêm