Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 5 - 6

SEAMO 2018 Paper C © TCIMO
1"
1. Find the ones digit in
!
"
# $
%
# &
'(
# )
'*
# +
,'
#-
,'
# .
,%
# /
,"
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9
3. Evaluate
!
! 0 $ 0 &
#
!
$ 0 & 0 )
#
!
& 0 ) 0 +
# 1
#
!
22 0 !33 0 !3!
(A)
+3)2
$3$33
(B)
!3322
$3$33
(C)
!
$
(D)
!3322
!3!33
(E)
None of the above
2. The figure is made of 13 squares,
each of side length 2 cm. It is known
that line AB divides the figure into 2
regions of equal areas. Find the length
of AX, in cm.
(A)
)
!
/
(B)
)
!
)
(C)
)
!
$
(D)
)
&
)
(E)
None of the above
4. How many shortest paths are there
from point A to point B passing through
P and Q?4
4
(A) 48
(B) 54
(C) 60
(D) 66
(E) 72
"
QUESTIONS 1 TO 10 ARE WORTH
3 MARKS EACH
SEAMO 2018 Paper C © TCIMO
2"
5. The product of the numerator and
denominator of a proper fraction is
420. How many such possible proper
fractions are there?
(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10
(E) None of the above
7. After a certain amount of water is
added to a bottle of sodium chloride,
its salt content becomes 15%.
The same amount of water is added
the 2
nd
time and the salt content
becomes 12%.
What is the salt content, in %, after
the same amount of water is added a
3
rd
time?
(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
(E) None of above
6. Find the remainder in
56565656
7
7
56
7
7
0
!
2
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8

Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO là kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Đề thi mẫu SEAMO lớp 5 - 6 có đáp án

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 5 - 6 ôn luyện kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO 2019 hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bài thi mẫu môn Toán tiếng Anh lớp 5, lớp 6 có đáp án dưới đây. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh.

Trên đây là Đề thi SEAMO Toán tiếng Anh mới nhất dành cho khối lớp 5 - 6. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi trực tuyến khác như: Luyện thi Violympic lớp 5, Luyện thi Violympic lớp 6, Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5, Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 6, ... cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.624
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm