Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm gồm các mẫu biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên 2021 mới nhất.

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm được các chi bộ Đảng lập ra nhằm ghi lại toàn bộ quá trình đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm, đó chính là văn bản xác nhận việc đánh giá được sự đồng ý, nhất trí của các thành phần tham gia buổi đánh giá. VnDoc mời các bạn cùng tham khảo các mẫu biên bản đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2021 mới nhất cùng với khung tiêu chuẩn các mức chất lượng đảng viên được chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây.

1. Định nghĩa biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm là gì?

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp tổ đảng để đánh giá chất lượng đảng viên vào cuối năm.

Họp tổ đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm là một hoạt động thường niên được tổ chức tại các Chi bộ Đảng, trong đó, biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm sẽ được sử dụng để ghi lại toàn bộ những nội dung mà các Đảng viên đã trao đổi và đưa ra đánh giá chung về chất lượng Đảng viên trong buổi họp.

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm có những nội dung như thời gian diễn ra cuộc họp, tên chi bộ, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, tổng số Đảng viên có mặt, vắng mặt, nội dung họp tổ Đảng, phần đánh giá đối với từng Đảng viên trong tổ Đảng, đưa ra tổng hợp chung.

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm sẽ do thư ký cuộc họp thực hiện. Những nội dung có trong biên bản bám sát với diễn biến diễn ra trong cuộc họp. Bên cạnh đó thông qua cuộc họp này cá nhân Đảng viên cũng sẽ nhìn nhận lại được quá trình phấn đấu của bản thân mình trong năm vừa qua để có thể viết được bản kiểm điểm của mình với tiêu chí trung thực. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra thời điểm cuối năm cũng là lúc các Đảng viên gấp rút hoàn thành bài thu hoạch Nghị quyết TW8 khóa 12 sau khi hoàn thành học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến, ngày 23/11/2018. Sau đây là một số mẫu bài thu hoạch nghị quyết TW 8 khóa 12, mời các bạn cùng tham khảo:

2. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng Đảng viên

STT

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

1

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đổi mới, sáng tạo, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các Đảng viên khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đạt “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại đạt “Trung bình” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

3

Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá “Trung bình” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

4

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là Đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Bị đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm.

3. Biên bản hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học

TRƯỜNG …...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/BB-……

......, ngày …… tháng … năm 2021

BIÊN BẢN
Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học (giáo viên, nhân viên)
năm học 2020 - 2021

Hôm nay, hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 2021, tại trường …………………… đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020 - 2021.

I. Thành phần:

- Chủ tọa cuộc họp: Đồng chí...................................................., chức vụ……………………...;

- Thư ký cuộc họp: Đồng chí...................................................., chức vụ……………………...;

Tổng số đại biểu triệu tập tham dự Hội nghị: ...... đồng chí, có mặt ...... đồng chí, vắng ...... có lý do; vắng..... không có lý do; (Ghi rõ họ tên người vắng, lí do vắng,…)

II. Đại biểu:

1. Đồng chí..........................................................., chức vụ……………………................;

2. Đồng chí..........................................................., chức vụ……………………................;

III. Nội dung cuộc họp:

1. Nội dung 1:

Hội nghị nghe đồng chí Chủ tọa cuộc họp triển khai Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021 - 2022; quán triệt, mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021 - 2022;

2. Nội dung 2:

Từng viên chức (giáo viên, nhân viên) trong trường tự trình bày nội dung báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021 - 2022, cụ thể:

2.1. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.2. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.3. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.4. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

3. Nội dung tham gia ý kiến: Từng giáo viên, nhân viên trong trường tham gia đóng góp ý kiến cho từng đồng chí của mình, gồm:

3.1. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

3.2. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

3.3. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

3.4. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

IV. Kết luận:

Đồng chí .................................. - Hiệu trưởng tham khảo ý kiến của các cá nhân trong trường học về tham gia cho từng đồng chí và biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức cho từng cá nhân trong đơn vị, năm học 2021 - 2022, theo chức vụ: tổ trưởng, tổ phó, giáo viên, kế toán, văn phòng, thư viện, thiết bị theo các mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXS), Hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTT), Hoàn thành nhiệm vụ (HTNV), Không hoàn thành nhiệm vụ (KHTNV), theo bảng sau:

STTHọ và tênChức vụNăm sinhTổng số VC có mặt tại cuộc họpSố cá nhân có mặt tham gia hội nghị biểu quyết mức đánh giá cho từng viên chức trong đơn vị năm học 2021 - 2022Ghi chú
HTXS(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)HTT(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)HTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)KHTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)
01Nguyễn Thị ATT tổ …19762020/20, tỷ lệ 100%000
02Nguyễn Thị BTP tổ …197620020/20, tỷ lệ 100%00
03Nguyễn Thị CGiáo viên1976200020/20, tỷ lệ 100%0
04Nguyễn Thị DGiáo viên19762000020/20, tỷ lệ 100%Lý do không HTNV.

Biên bản họp Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học năm học 2021 - 2022, kết thúc hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 2021, biên bản được thông qua mọi người đều nhất trí 100%, không ai có ý kiến khác. Biên bản được lập 03 bản nội dung như nhau, 01 bản lưu hồ sơ từng cá nhân trong trường học, 01 bản gửi về Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, 01 bản gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện), để tổng hợp lưu tại huyện./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

4. Mẫu biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên

Nội dung cơ bản của biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm như sau:

ĐẢNG ỦY .......................................

CHI BỘ ...........................................

Tổ Đảng: .........................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
HỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20......

Hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20.....; Tổ đảng .............................................................
thuộc Chi bộ: ................................................................................................................................

Địa điểm tại: .................................................................................................................................

Thành phần tham dự hội nghị; Toàn thể đảng viên trong tổ.

Tổng số đảng viên: ................. Đ/c; Có mặt: ................. Đ/c; Vắng: ................. Đ/c

Họ tên đảng viên vắng mặt:

1 ..................................................................... 2 ..........................................................................

Lý do vắng mặt: ............................................................................................................................

Chủ trì hội nghị: ............................................................................................................................

Thư ký hội nghị: ............................................................................................................................

Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày ...../...../20..... của Đảng ủy Công ty về hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 20..... và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua báo cáo tự kiểm điểm và phận tự phân loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 20....., cụ thể như sau:

I - Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:

1. Họ và tên đảng viên .................................................................................................................

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ..........................................................................................

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú .......................................

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

1.1. Đồng chí ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

1.2. Đồng chí ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: .................................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ............................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ..................................

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ....................

2. Họ và tên đảng viên ...................................................................................................................

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ..........................................................................................

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú .......................................

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

2.1. Đồng chí .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2.2. Đồng chí .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: .................................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ............................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ..................................

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ....................

3. Họ và tên đảng viên ...................................................................................................................

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ..........................................................................................

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú .......................................

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

3.1. Đồng chí .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3.2. Đồng chí .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: .................................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ............................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ..................................

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ....................

II - Tổng hợp toàn tổ Đảng:

- Số đảng viên đủ tư cách HTTNV .................... = .................%

- Số đảng viên đủ tư cáh HTNV ........................ = .................%

- Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV) .............. = ...............%

Hội nghị kết thức hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20....., trong hội nghị không có ý kiến nào khác và thống nhất thông qua biên bản./.

Thư kýT/M TỔ ĐẢNG
Đánh giá bài viết
5 84.137
Sắp xếp theo
    Thủ tục hành chính Xem thêm