Những việc đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải làm cuối năm 2021

Những việc đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải làm cuối năm 2021 là bài viết tổng hợp giúp bạn đọc nắm rõ các công việc bắt buộc phải hoàn thành trước khi bước sang năm 2022.

1. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá đối với đảng viên cuối năm 2021

Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ:

Kiểm điểm Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm

Ngoài ra, theo Điều 20 Nghị định 130/2020, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hằng năm và trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Như vậy, sau ngày 15/12, sẽ tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên.

Đối với Đảng viên là cán bộ, công chức, việc kiểm điểm được thực hiện với các nội dung sau:

- Làm rõ chất lượng, hiệu quả công việc được giao, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc;

- Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với các chức vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bằng các sản phẩm cụ thể;

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm;

- Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước…

2. Cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành đánh giá, xếp loại trước 15/12

Nếu như trước đây, việc hoàn thành đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức chỉ cần được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm thì nay, theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP:

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng.

Ngoài ra, việc đánh giá, xếp loại được hướng dẫn như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

- Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng.

Nếu công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

3. Về việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng:

2. Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12;

b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.

Như vậy, ngày 31/12 chính là thời điểm cán bộ, công chức phải hoàn thành kê khai tài sản hằng năm và kê khai tài sản bổ sung (nếu có).

Đánh giá bài viết
1 583
Sắp xếp theo
    Văn bản pháp luật Xem thêm